SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

Príloha č. 3: K návrhu stavebného zákona

Komentár k príprave stavebného zákona, Ročenka Slovenskej výtvarnej únie 2013/2014, str. 67 - 69

Problematika výtvarného doriešenia priestorov vo verejných budovách je spojená s mnohými kontroverznými vyjadreniami, nepochopením a zredukovaním realizácii tohto druhu takmer na nulu. Dôsledkom takéhoto prístupu v uplynulých viac ako dvadsiatich rokoch bolo nielen výrazné obmedzenie možnosti výtvarných umelcov uživiť sa svojou tvorivou prácou, ale poznamenalo to i vzhľad verejných priestranstiev a verejných budov. Najčastejšie sa odmietavý postoj zdôvodňoval tvrdením, že systém, ktorý umožňoval výtvarné doriešenie priestorov vo verejných budovách (tzv. Hlava V), bol nezmyselným výplodom socializmu, nerozlučne spojeným s obdobím pred rokom 1989.

Takýto prístup nezodpovedá faktom: význam výtvarného doriešenia priestorov vo verejných budovách určite neobjavil socializmus. Naopak: veľká časť kultúrneho dedičstva ľudstva by bez podpory štátu nikdy nevznikla, či už je to výtvarné doriešenie architektúry v starovekom Egypte, v antickom Grécku či Ríme, Michelangelova socha Dávida vo Florencii alebo maľba v Sixtínskej kaplnke. Podpora umenia zo strany štátu či iných inštitúcii s porovnateľnou mocou a vplyvom (napr. cirkev) je spojená prakticky s celou históriou ľudskej civilizácie.

A ani súčasnosť nie je iná: v mnohých štátoch, ktoré socializmus nikdy nezažili, je povinnosť použiť určité % z celkového rozpočtu na výtvarné dotvorenie verejných priestorov samozrejmosťou, jednoznačne stanovenou zákonom (napr. Nórsko, Nemecko, Holandsko, Cyprus, Luxembursko).

Dobrou správou je:

-     že návrh nového stavebného zákona výtvarné umenie opäť zobral na vedomie

-      že zároveň rieši aj ochranu umeleckých diel vo verejných stavbách pri následných rekonštrukciách, takže by mohol byť prvým krokom k zastaveniu nekontrolovateľného ničenia umeleckých diel, ku ktorému dochádzalo (a ešte dochádza) v posledných desaťročiach.

Návrh zákona je pripravený, prebieha jeho pripomienkovanie. V prípade schválenia by účinnosť zákona bola otázkou (veríme) už nie rokov, ale len mesiacov. V pracovnej skupine Ministerstva kultúry k stavebnému zákonu boli zastúpení odborníci z viacerých oblastí, výtvarníci i architekti. Za SVÚ bola členkou Lýdia Jergušová -Vydarená, návrh pracovníci MK konzultovali aj s predsedom SVÚ P. Kráľom.

Uvádzame podstatné časti z 250 stranového návrhu

  • 2 Všeobecné povinnosti

(1) Orgány verejnej moci pri plnení svojich zákonných úloh sú povinné rešpektovať priestorové    usporiadanie    a funkčné    využívanie    územia    podľa    územnoplánovacej dokumentácie, dbať o vyvážený udržateľný územný rozvoj v záujme územnej súdržnosti, sociálnej súdržnosti, šetrného využívania prírodných zdrojov a iných daností územia a o ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej

 

správy,  programy  hospodárskeho   a sociálneho   rozvoja  a  koncepcie  rozvoja  územnej samosprávy musia byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.

(3) Ak ide o novú stavbu alebo o obnovu existujúcej stavby, ktorá je určená, aby ju užívala verejnosť, stavebník je povinný časť investičných prostriedkov z verejného rozpočtu vyčleniť a použiť na obstaranie a umiestnenie umeleckého diela v takejto stavbe; to neplatí, ak ide o líniovú stavbu.

  • 50 Projektant

(5) Projektant je povinný

g) utvárať v projektovej činnosti priestor pre umiestnenie umeleckých diel v rámci funkčných a ekonomických podmienok výstavby, najmä v stavbách určených na užívanie verejnosťou a na verejných priestranstvách.

  • 70 Ochrana kultúrneho dedičstva

(1) Ak pri uskutočňovaní stavby alebo zmeny stavby dôjde k nálezu kultúrne cenných predmetov alebo k archeologickému nálezu, stavbyvedúci je povinný ihneď prerušiť stavebné práce, urobiť opatrenia na uchovanie nálezu do jeho odborného posúdenia, nález bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu a zaznamenať do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis urobených opatrení. Na stavbe uskutočňovanej svojpomocou je povinný nález ohlásiť a zaznamenať vlastník stavby.

(2) Ak ide o mimoriadne vzácny nález, na ktorého uchovanie, zabezpečenie alebo odvoz je potrebné dočasne alebo natrvalo zastaviť uskutočňovanie stavby, stavebný úrad rozhodne o prerušení uskutočňovania stavby na nevyhnutný čas alebo o úplnom zastavení stavby. Vlastníkovi stavby patrí za toto obmedzenie práva primeraná náhrada od vlastníka nálezu. Ak vlastníctvo nálezu pripadne štátu, primeranú náhradu poskytne pamiatkový úrad.

(3) Ak sa má stavba uskutočniť na pozemku alebo na inej stavbe, na ktorých je umiestnené umelecké dielo, projektant vyzve autora umeleckého diela, aby mu oznámil, ako navrhuje s umeleckým dielom naložiť. Ak z projektovej dokumentácie vyplýva, že umelecké dielo sa nepoužije v navrhovanej stavbe, stavebný úrad prizve do konania o umiestnenie stavby alebo do stavebného konania aj autora umeleckého diela s cieľom zabezpečiť jeho odstránenie z miesta stavby. Ak autor umeleckého diela nie je známy, jeho pobyt sa nedá zistiť, nemá záujem zúčastniť sa na konaní a ani sám nezabezpečil odstránenie umeleckého diela zo stavby alebo zo staveniska, stavebný úrad uloží stavebníkovi, aby zabezpečil odvoz a odborné uskladnenie umeleckého diela na náklady autora umeleckého diela alebo držiteľa majetkových práv k umeleckému dielu.

(4) Ak sa má v súvislosti s uskutočňovaním stavby zo staveniska alebo zo stavby odstrániť umelecké dielo, stavebník je povinný bezodkladne po právoplatnosti stavebného povolenia alebo po doručení stavebného súhlasu upovedomiť autora umeleckého diela alebo držiteľa autorských práv o predpokladanom čase odstránenia a vyzvať ho, aby na vlastné náklady odstránil a odviezol umelecké dielo zo stavby alebo staveniska. Ak autor umeleckého diela nežije a držiteľ majetkových práv k umeleckému dielu nie je známy alebo nemožno zistiť jeho pobyt, stavebník je povinný postupovať podľa odseku 3.

(5) Ak sa odstránenie umeleckého diela predpokladá už v návrhu územnoplánovacej dokumentácie, orgán územného plánovania prerokuje návrh zastavovacích podmienok v tejto

 

časti s autorom umeleckého diela a s vlastníkom pozemku alebo stavby, na ktorých je umiestnené. Orgán územného plánovania je povinný ich upovedomiť o schválených zastavovacích podmienkach, ktoré sa týkajú odstraňovaného umeleckého diela, do 30 dní odo dňa schválenia územnoplánovacej dokumentácie.

(6) Na účely tohto zákona sa umeleckým dielom rozumie dielo výtvarného umenia, ktoré je pevne spojené so zemou na verejnom priestranstve, alebo je pevne zabudované do stavby ako súčasť jej obalovej konštrukcie alebo ako súčasť jej interiéru v časti prístupnej verejnosti.  Tento  zákon  sa  nevzťahuje  na  hnuteľné  diela  výtvarného  umenia  v  exteriéri a interiéri stavby, ani na umelecké diela v časti stavby neprístupnej verejnosti.

  • 159 Splnomocňovacie ustanovenie

(4) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný  právny predpis, v ktorom ustanoví druhy a formy umeleckých diel v stavbe a akú časť investičných prostriedkov z verejného rozpočtu je stavebník povinný vyčleniť na obstaranie a umiestnenie umeleckého diela v stavbe.

  • 162 Verejné obstarávanie

(2) Na výber najlepších riešení v oblasti architektúry, urbanizmu, stavebného inžinierstva a umeleckých diel do stavieb sa použije súťaž návrhov podľa všeobecných predpisov o verejnom obstarávaní.

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť od mája 2020

121991
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
256
653
2896
118681
5242
8059
121991

Your IP: 44.197.197.23
2021-09-26 08:32

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)