Príloha č. 2: stručný chronologický prehľad doterajšieho vývoja

06.02.2006: žiadosť riešiť problematiku umenia vo verejnom priestore bola súčasťou otvoreného listu, ktorým sme sa obrátili v mene Slovenskej výtvarnej únie na ministra kultúry Františka Tótha.

Následne prebiehali na MK rokovania k tejto téme aj za účasti zástupcov SVÚ, komentár

a predbežné znenie príslušných paragrafov sme zverejnili v Ročenke Slovenskej výtvarnej únie

2013/2014 (str. 67 až 69) – viď Príloha č. 3.

27.05.2015: Vláda SR schválila novelu stavebného zákona, ktorého súčasťou bola aj splnená úloha Ministerstva kultúry SR z programového vyhlásenia vlády - povinnosť umiestňovania umeleckých diel na novostavbách alebo na obnovených existujúcich stavbách financovaných z rozpočtu verejnej správy ako i ochrana už existujúcich umeleckých diel, ktoré sú súčasťou verejných stavieb. Zákon bol predložený do Národnej rady SR.

23.09.2015: novelu stavebného zákona minister Počiatek stiahol z rokovania NR SR.

2016  –  2018:  v tomto  období  (napr.  na  zasadaní  Rady  vlády  pre  kultúru  02.10.2017 a 16.10.2018) sme opakovane predložili návrh na jednoduchú úpravu  pôvodného návrhu stavebného zákona, s cieľom nadviazať na medzitým schválené doplnenie Zákona č. 284/2014

Z.z. z 11. novembra 2015, a zároveň - s cieľom zvýšenia transparentnosti a výslednej kvality pri uplatňovaní zákona, čo je jednoznačne vo verejnom záujme - sme navrhli doplniť zákon o povinnosť výberu diel na základe súťaže, najmä pri významných stavbách.

19.02.2018: zasadanie Dočasnej pracovnej skupiny na MK. Zástupca ministerstva dopravy na ňom tlmočil požiadavku zmeniť povinnosť umiestňovať umelecké dielo vo verejných stavbách len  na  odporúčanie.  S tým  sme  zásadne  nesúhlasili,  pretože  predmetná  časť  zákona  by prakticky stratila zmysel. Na zasadaní sme predložili podrobnú 26 stranovú analýzu historického vývoja i reálneho uplatňovania obdobného zákona v iných krajinách, vrátane komentáru odborníkov zo zahraničia.

Október 2018: Analýzu sme zverejnili v publikácii Čierne ovce umenia? Umenie a spoločnosť:

mýty a fakty. Viď Príloha č. 4.

28.6.2019: zasadanie Rady vlády pre kultúru, na ktorom sme predložili návrhy, súčasťou ktorých bolo i riešenie stavebného zákona (viď Príloha č. 5). Rada vlády pre kultúru schválila uznesenie začať sa prípravou zákona opätovne zaoberať.

13.8. 2019: z Ministerstva kultúry sme dostali informáciu, že Ministerstvo dopravy i na základe našej analýzy od svojej požiadavky ustúpilo a zákon by mal byť predložený do Národnej rady SR. Viď príloha č. 6 - Informácia odboru legislatívy MK SR

2021:  v médiách  sa  objavujú  informácie  o pripravovaní  stavebného  zákona,  odbornej verejnosti však chýbajú informácie o jeho podobe.