Príloha č. 1: Kľúčové body nového stavebného zákona v súvislosti s kultúrou a umením

1/ Ochrana kult úrn eho  de dičstva:  zastaveni e ničeni a exist ujúcich  umelecký c h  diel  v  stavbách

Právna úprava, schválená vládou SR ako súčasť stavebného zákona 27.5.2015, bola prvým krokom  k tomu,  aby  sa  zastavilo  často  nezmyselné  ničenie  umeleckých  diel  (neraz z nevedomosti  či  ignorancie  a  aj na  škodu  samotných  majiteľov  stavby,  keď  o osude umeleckého diela rozhoduje neraz vodič buldozéra). Občas to rozbúrilo hladinu verejnej mienky: napr. po zničení diela Jozefa Jankoviča, jedného z najvýznamnejších slovenských sochárov súčasnosti, či pred niekoľkými týždňami po zničení objektov detského ihriska na diaľničnom odpočívadle Triblavina (akademický sochár Alexander Bilkovič, architekti Viktória Cvengrošová a Virgil Droppa, laureát Ceny Emila Belluša za celoživotné dielo). Žiadna ochrana umeleckých diel v stavbách či vo verejnom priestore však doteraz neexistuje: pripravený zákon stiahol minister J. Počiatek 23.9.2015 z rokovania NR SR.

2/ Vytvorenie podmienok pre realizovanie umeleckých diel v nových verejných stavbách

Stanovenie povinnosti použiť stanovené percento v celkového rozpočtu verejných stavieb (v rozsahu spravidla 1 – 2%) je súčasťou legislatívy v mnohých civilizovaných krajinách už takmer storočie. Príloha č. 4: Analýza a zdôvodnenie

3/ Zabezpe čenie  profesionálnej kvality nových realizácii

Vítame, že súčasné vedenie Ministerstva kultúry sa zaujíma o otázku evidencie profesionálnych umelcov. Dlhodobo - už od prijatia príslušného zákona v novembri 2015 - poukazujeme na to, že evidencia bude mať zmysel len vtedy, ak na ňu budú nadväzovať súvisiace zákony a opatrenia, inak bude len formalitou a umelci o ňu nebudú mať záujem. Pripravovaný  stavebný  zákon  ponúka  jedno  z jednoduchých  riešení,  a to  bez  nároku  na dodatočné finančné náklady: umožňuje dať praktický zmysel evidencii profesionálnych umelcov tým, že možnosť realizácie umeleckého diela v stavbe podmieni zápisom do evidencie profesionálnych umelcov.

Stručné  zdôvodnenie:  realizácia  umeleckého  diela  v stavbe  resp.  vo  verejnom  priestore ovplyvní daný priestor na roky a desaťročia, neraz stáročia (pripomeňme si umelecké diela zo staroveku) či dokonca prakticky navždy (príklad z 20. storočia: gigantické portréty prezidentov vytesané do skalnatého horského masívu v USA). Je to úplne iná situácia ako v prípade napr. nevydarenej básne (ktorá znehodnotení papier  v hodnote možno 0,01  Eur a ľahko sa jej zbavíme)  či  nevydarenej  inscenácie  (ktorú  je  možno  po  niekoľkých  reprízach  stiahnuť z repertoáru) a pod.: profesionálna príprava tvorcu by preto mala byť pri realizáciách vo verejnom priestore úplne samozrejmou podmienkou.

4/  Súťaž   –   účinná   obrana   proti   korupcii ,   zabezpe čujúca   transpa rentn osť   pri    zadávaní

objednávok i vyšši u  kvali tu

Boj proti korupcii a transparentnosť patria k hlavným cieľom vládneho programu súčasnej vlády. Veríme preto, že si pri príprave nového stavebného zákona nenechá Ministerstvo kultúry ujsť príležitosť do stavebného zákona zadefinovať povinnosť zadávať objednávky na umelecké diela v novobudovaných verejných budovách na základe súťaže. Účinne sa tým zmenší priestor na korupciu, zabezpečí sa transparentnosť a zároveň i vyššia kvalita. Veľmi dobrým príkladom je praktické uplatňovanie obdobného zákona v Nemecku – podrobnejšie Príloha č. 4.