skkd hlavicka

V Bratislave dňa 2. júla 2021

Vážená pani Zuzana Čaputová, Prezidentka SR

Vec: Pri príprave nového zákona o výstavbe hlas kultúry zatiaľ chýba

Vážená pani prezidentka,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás ako na rešpektovanú morálnu autoritu v situácii, keď si musíme klásť naliehavé otázky:

Prečo pri príprave nového zákona o výstavbe hlas kultúry chýba?

Prečo sa výsledky, ku ktorým sa dospelo na základe dlhoročnej odbornej diskusie zástupcov odbornej verejnosti s Ministerstvom kultúry SR, i výsledky, dosiahnuté na základe vyjednávania medzi MK  SR  a  Ministerstvom  dopravy  a  výstavby  SR  pri  príprave  konečnej  verzie  zákona  vôbec v stanovisku MK SR neobjavili?

Aký zmysel majú apolitické 15 ročné aktivity občianskej spoločnosti, ak sú výsledky jej odbornej práce ignorované, ak napriek dlhoročnej diskusii k navrhovanému zákonu je pri jeho konečnej príprave úplne vynechaná?

Prečo  MK  SR  i naďalej  považuje  za  samozrejmosť  ničenie  umeleckých  diel  vo  verejnom priestore,  hoci boli  zaplatené  z verejných  zdrojov, prečo nepovažuje  za  potrebné  zabrániť  takémuto znehodnocovaniu majetku štátu či verejnoprávnych inštitúcií?

Prečo MK SR - na rozdiel od praxe v civilizovaných krajinách - rezignovalo v rámci prípravy uvedeného zákona na možnosť kultivovania verejného priestoru ochranou a podporou umeleckých diel?

Aktuálny priebeh (ne)diskusie je pre nás sklamaním. Na druhej strane však veríme, že ešte nemusí byť neskoro: pokiaľ o to bude skutočný záujem, v priebehu týždňa vieme skompletizovať vecné znenie chýbajúcich častí zákona a spolu s povereným odborníkom na legislatívu (v rámci 1 – 2 stretnutí?) spolupracovať pri príprave paragrafového znenia.

V tejto veci sa obraciame listom aj na p. Eduarda Hegera, predsedu Vlády SR, list posielame na vedomie p. Natálii Milanovej, ministerke kultúry.

S cieľom   poskytnúť   Vám   celkový   prehľad   posielame   v prílohe   dokumenty   k   aktuálnej komunikácii s MK SR, prehľad vývoja, zdôvodnenie a súvisiace dokumenty.

V mene Slovenskej výtvarnej únie i Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, S úctou

................................................................

Akad.mal. Pavol Kráľ,

predseda SVÚ a SKKD

 

Zoznam príloh

A/ List Natálii Milanovej, ministerke kultúry, zo dňa 24.5.2021: Dve otázky v súvislosti s medializáciou prípravy stavebného zákona

a prílohy k listu:

Príloha č. 1/ Kľúčové body nového stavebného zákona v súvislosti s kultúrou a umením

Príloha č. 2/ Stručný chronologický prehľad doterajšieho vývoja

Príloha č. 3/ Komentár k príprave stavebného zákona a predbežné znenie príslušných častí zákona – Ročenka SVÚ 2013/2014

Príloha č. 4/ Analýza a zdôvodnenie, ktoré sme zverejnili v októbri 2018

Príloha č. 5/ Návrh pre Radu vlády pre kultúru zo dňa 28.6.2019

Príloha č. 6/ Výsledok medzirezortného pripomienkového konania - Informácia odboru legislatívy MK SR zo dňa 13.8.2019

B/ Odpoveď v mene MK zo dňa 30. júna 2021

C/ Následné vyjadrenie SVÚ zo dňa 1.6.2021