SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

Pripomienky Grémia SKKD k Návrhu Autorského zákona

 1. Všeobecná pripomienka:

Navrhujeme upraviť a sprehľadniť štruktúru celého návrhu:

a.)    V tejto súvislosti predovšetkým navrhujeme do  II. Časti Autorské právo I. hlava Predmet Autorského práva v súlade s chronológiou avizovanou v § 1 Predmet úpravy predsadiť pred terajší § 3 terajší § 14 a §16 ako nový § 3 a nový § 4 a následne prečíslovať §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 na §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15.

Zdôvodnenie: Keďže pôvodcom „autorského diela“ je „autor“, je namieste, aby zákon na prvom mieste charakterizoval pojem „autor“ a až potom pojem „autorské dielo“, a to tým skôr, že v § 2, ods. (1) sa uvádza, že:“ Ustanovenia tohto zákon sa vzťahujú na autora, ktorého dielo...“ Chronologická preferencia pojmu „autorské dielo“ evokuje dojem, že predmetom úpravy nie sú v prvom rade  „vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím umeleckého diela...“(§ 1), ale je  ním autorské dielo ako predmet (objekt) vzťahov medzi jeho autorom a používateľmi a jeho používanie. Takýto pohľad na problematiku autorského práva by mohol v dôsledku znamenať odklon od kultúrno-spoločenského verejného záujmu a jeho vyjadrenia v zákonnej norme smerom k  záujmu výsostne obchodnému, čoho náznaky sa objavujú aj v ďalších ustanoveniach návrhu zákona, a teda podradeniu tejto problematiky prioritne obchodnému právu.

b.)Ďalej v súvislosti s navrhovanou zmenou štruktúry návrhu navrhujeme terajší § 15 pričleniť do I. hlavy, prečíslovať ho na § 16 a jeho názov zmeniť na „Dielo anonymného a pseudonymného  autora“. Rovnako navrhujeme pojmy anonymné dielo a pseudonymné dielo v celom návrhu nahradiť pojmami dielo anonymného autora, resp. dielo pseudonymného autora.

Zdôvodnenie: Dielo anonymného autora, rovnako ako dielo pseudonymného autora sa od ostatných autorských diel líši iba iným spôsobom uplatnenia práva autora označiť/neoznačiť dielo svojim menom, a z toho vyplývajúceho odlišného režimu používania, nie jeho inou podstatou.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 2 – odporúčame do pôsobnosti zákona doplniť aj iné subjekty, na ktoré sa AZ vzťahuje.

Zdôvodnenie: Jedná sa o potrebu zabezpečenia úplnosti predmetnej problematiky

 1. Obyčajná pripomienka:

V § 2, ods. (1) písm. b) navrhujeme uviesť odkaz na poznámku pod čiarou a v nej uviesť označenie konkrétneho zákona, ktorý má navrhovateľ na mysli.

Zdôvodnenie: Doplnenie konkrétnosti právnej normy.

 1. Obyčajná pripomienka:

K § 3 Autorské dielo, ods. (2) navrhujeme z ustanovenia vypustiť pojem „slovesné dielo“. Odporúčame tiež obdobne nahradiť v celom návrhu pojem „slovesné dielo“ pojmom „literárne dielo“.

Zdôvodnenie: Navrhovateľ používa pojmy „literárne dielo“ a „slovesné dielo“ vedľa seba ako označenie rôznych druhov autorských diel. Podľa našich vedomostí pojmy „literárne dielo“ a „slovesné dielo“ slovníky slovenského jazyka uvádzajú ako synonymá. Pokiaľ navrhovateľ vníma ich semiologický význam odlišne, je namieste, aby rozdiel v ich obsahu špecifikoval príslušným výkladom.

 1. Obyčajná pripomienka:

K § 3 Autorské dielo, ods. (3) navrhujeme upraviť znenie nasledovne: „Divadelným dielom je najmä inscenácia dramatického diela s hudbou alebo bez hudby, pantomíma a tanečná alebo iná choreografia.“

Zdôvodnenie: Pojem „dramatizácia“ v umenovede znamená úpravu najčastejšie literárneho, ale aj iného diela na dramatické dielo.. Zároveň to označuje etapu pred vznikom „divadelného diela“, ktoré umenoveda vníma ako „audiovizuálne dielo“, čo znamená dielo vnímateľné zrakom a sluchom. Navrhovateľ mal zrejme na mysli pojem „dráma“, ako špecifický literárny žáner, inscenovaný v čase a priestore.

 1. Zásadná pripomienka

K § 3 ako k celku. Žiadame, aby navrhovateľ popri samostatne definovaných dielach (divadelné dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia doplnil v samostatných odsekoch aj definície ostatných druhov diel všeobecne menovaných v ods. 2, teda konkrétne literárne dielo, slovesné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, fotografické dielo, kartografické dielo!

Zdôvodnenie: Už zo striedavého používania pojmov „literárne dielo“ a „slovesné dielo“ je zrejmé, že v posudzovanom návrhu zákona predkladateľ nemá ujasnený obsah umenovedných termínov, a preto - v prípade ak nebudú zadefinované ich obsahy – mohlo a v prípade schválenia tejto právnej normy môže i v praxi dochádzať k ich nesprávnemu, či dokonca zavádzajúcemu uplatňovaniu.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 5 navrhujeme nahradiť text úvodný text „Predmetom autorského práva nie je“ textom „Z ochrany Autorského zákona sú vyňaté“

Zdôvodnenie: V nadväznosti na § 3 ods. 1 „Predmetom autorského práva je ... „ by napr. text právneho predpisu nebol autorským dielom.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 5 písm. g) navrhujeme vypustiť „vrátane z neho odvodeného výtvoru“

Zdôvodnenie: Medzi výtvory odvodené od diel „tradičnej ľudovej kultúry a folklóru“ možno zaradiť aj mnohé náročné hudobné, literárne a výtvarné diela, ktoré v plnej miere napĺňajú znaky autorského diela. Uvedeným ustanovením by sa mohli vylúčiť spod uplatňovania autorských práv.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 6, ods. (2) Navrhujeme text „v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom“ nahradiť odkazom na nižšiu právnu normu, ktorú vydá Ministerstvom kultúry SR na základe konzultácií s reprezentantmi výtvarnej obce a v ktorej budú stanovené pre jednotlivé prípady počty kópií považovaných za originál.

Zdôvodnenie: Podľa našich vedomostí formuláciu podobný postup zvolilo aj české ministerstvo kultúry v spolupráci s Ochrannou organizáciou autorskou pri ČF VU.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 9 navrhujeme z nadpisu vypustiť slovo „adaptácia“

Zdôvodnenie: Adaptácia je predsa spracovaním...

 1. Obyčajná pripomienka

K § 10 Navrhujeme toto ustanovenie premiestniť a začleniť ho chronologicky za § 37 Trvanie majetkových práv

Zdôvodnenie:Sme presvedčení, že sa tým návrh sprehľadní, pretože daná problematika na seba logicky nadväzuje.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 14 ods. (2) Navrhujeme upraviť formuláciu „ ak nie je preukázané niečo iné“ na formuláciu „ak nie je preukázaná iná skutočnosť.

Zdôvodnenie: Pojem „ niečo iné“ je veľmi neurčitý.

 1. Zásadná pripomienka

K § 15, ods. (1) Navrhujeme za doterajší text pridať vetu: „Meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradiť.“

Zdôvodnenie: Rozhodnutie o nezverejnení/zverejnení skutočného mena autora je jeho osobnostným právom, pričom motivácia takéhoto rozhodnutia nie je zákonom limitovaná. Za určitých okolností môže byť toto rozhodnutie motivované takými okolnosťami, ktoré by autora mohli finančne, osobnostne, ale i fyzicky vážne ohroziť. Zákaz prezradiť jeho meno je preto nevyhnutnou súčasťou horeuvedeného osobnostného práva.

 1. Obyčajná pripomienka

K §§ 19 až 24 Navrhujeme obsah týchto paragrafov zlúčiť do jedného paragrafu formou jednotlivých odsekov.

Zdôvodnenie: Sprehľadnenie  osobnostných práv autora, ktoré sú v tejto chvíli zbytočne atomizované.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 20 – Navrhujeme pred slová „spôsobe zverejnenia“ doplniť slová „zverejnení a“.

Zdôvodnenie: Základným osobnostným právom autora je právo rozhodnúť o tom, či vôbec dielo zverejní. Rozhodnutie o spôsobe zverejnenia je až následným rozhodnutím.

 1. Zásadná pripomienka

K § 21 Právo rozhodnúť o označení diela písm. a) Na ujeme z tohto ustanovenia vypustiť slová „alebo nebyť“.

Zdôvodnenie: Doterajšie alternatívne znenie zneužívajú používatelia na hromadné ignorovanie práva autora na uvedenie jeho pena v spojitosti s jeho dielom, ak si autor toto právo neuplatňuje písomne v zmluve, ktorú často neuzatvára s konečným používateľom. Vďaka tomu sa množstvo autorských diel používa na verejnosti de facto v podobe anonymných diel, avšak bez rozhodnutia autora. Záujmom autorov teda je, aby zákon uvádzal samostatne právo autora označiť svoje dielo menom a samostatne právo rozhodnúť o neuvedení svojho mena v spojitosti so svojim dielom.

 1.  Zásadná pripomienka

K § 21 Právo rozhodnúť o označení diela  Navrhujeme za písm. a) zaradiť toto nové znenie písm. b) : „. Autor má tiež právo rozhodnúť o tom, že nechce aby jeho meno bolo uvedené ako pri konkrétnom používaní jeho diela,“

Zdôvodnenie: viď zdôvodnenie k bodu 12.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 22 Navrhujeme slová „svojho“ a „svojim“ nahradiť slovami „ním vytvoreného“.

Zdôvodnenie: V prípade audiovizuálneho, ale aj divadelného diela, na ktorých tvorbe sa podieľa viacero autorov nemôže súhlas jedného autora so zásahom do svojho diela znamenať zásah aj do diela iného autora bez jeho súhlasu.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 22 Za navrhované ustanovenie odporúčame doplniť text: „Ak to povaha diela alebo spôsob použitia diela nevylučuje, autor má právo na autorský dohľad (autorskú korektúru) nad nakladaním so svojim dielom, v prípade architektonického diela je autorským dohľadom dozor nad zhotovením stavby.“

Zdôvodnenie: Pre zabezpečenie práva na nedotknuteľnosť diela, teda zachovania jeho originality, osobnostného charakteru a jedinečnosti je nevyhnutné, aby mal autor primeraný dohľad nad ním.

 1. Zásadná pripomienka

K § 23 Žiadame toto ustanovenie z návrhu zákona vypustiť!

Zdôvodnenie: Ak z hľadiska právnej praxe má autor právo neuplatniť svoje právo na nedotknuteľnosť svojho diela, potom je toto ustanovenie nadbytočné a jeho prítomnosť v autorskom zákone bude iba inšpiráciou pre používateľov, aby na autorov vyvíjali tlak, aby im zmluvou umožnili zasahovanie do diela. Podmienka konkrétnosti podmienok takéhoto zásahu v štádiu vzniku diela je nereálnou garanciou zachovania koncíznosti, vyznenia a osobitosti konečnej podoby autorského diela používaného na verejnosti.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 24 ods. (1) Odporúčame ustanovenie za textom „...a smrťou autora zanikajú“ doplniť text: „s výnimkou § 20“ vypustiť § 20

Zdôvodnenie: Ak sa autor rozhodol nezverejniť svoje dielo počas svojho života, zrejme mal na to nejaký dôvod, takže rozhodnutie o zverejnení tohto diela po jeho smrti by malo podliehať minimálne jeho blízkym rodinným príslušníkom, resp. by toto jeho rozhodnutie malo byť rešpektované aj po jeho smrti. Ako primerané sa javí umožniť dedičom rozhodnúť o sprístupnení diel, o sprístupnení ktorých autor počas života nerozhodol.

 1. Zásadná pripomienka

K § 24, ods. (2) Na koniec navrhovaného ustanovenia navrhujeme doplniť text: „V prípade porušenia týchto zásad sa ochrany môže domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba(uviesť odkaz na poznámku pod čiarou a pod  čiarou uviesť Občiansky zákonník), autorský zväz, profesijná komora a príslušná organizácia kolektívnej správy.“

Zdôvodnenie: Ide o eticky mimoriadne dôležitý princíp „postmortálnej ochrany“.

 1. Zásadná pripomienka

K § 25, ods. (1) Navrhujeme text zo záveru ustanovenia v znení „má právo udeliť súhlas na použitie diela“ vyňať a použiť ho ako samostatné ustanovenie nového odseku (2). Následne je potrebné prečíslovať terajšie ods. (2) a (3) na odseky (3) a (4).

Zdôvodnenie: Jedná sa  o charakterovo i vecne odlišné právo autora s odlišným režimom i zmluvnými náležitosťami.

 1. Zásadná pripomienka

K § 25 ods.(3) z ustanovenia oproti platnému zákonu predkladateľ vypustil

-          majetkové právo autora na udelenie súhlasu na spracovanie, preklad a adaptáciu diela,

-          ďalej právo na udelenie súhlasu sa zaradenie diela do súborného diela a tiež

-          právo autora udeľovať súhlas na sprístupňovanie.

Dôrazne žiadame tieto práva opätovne zaradiť do znenia zákona!

Zdôvodnenie: Vďaka rozvoju technológií sa možnosti použitia autorských diel neustále rozširujú, preto niet dôvodu, prečo by sa mali výnosy z použitia diel autorov (duchovné i ekonomické) prenášať na používateľov, napríklad redukovaním majetkových práv autorov.

 1. Zásadná pripomienka

K § 24 Žiadame za ods. (3) (podľa pôvodného číslovania, resp. (4) podľa nami navrhovaného číslovania) zaradiť nový odsek (4) (resp. (5) podľa nami navrhovaného číslovania) v tomto znení: „Autor má právo na odmenu za každé použitie svojho diela.  Výnimky z uplatňovania tohto práva stanovuje tento zákon a od uplatnenia tohto nároku môže tiež autor upustiť vo výnimočných prípadoch predovšetkým v prípade použitia diela na dobročinné účely.“

Zdôvodnenie: Podstatou majetkových práv autora je vymedziť spôsoby, ktorými môže autor zhodnotiť svoje dielo na trhu a tým obnoviť svoje psychické i fyzické sily pre ďalšiu tvorbu v prospech seba i spoločnosti ako celku. Navrhované  ustanovenie pred časom v Autorskom zákone bolo, ale z jeho následných zmien ho zákonodarca vypustil v mene možnosti bezodplatného použitia autorského diela v súvislosti s nekomerčnými, predovšetkým dobročinnými aktivitami.  Dôsledkom však je, že používatelia vo všeobecnosti vyvíjajú tlak na autorov, aby im poskytovali bezodplatné licencie na najrôznejšie, často ak komerčne využiteľné účely. Právo podpísať takúto bezodplatnú licenciu je pritom právom autora, a nie nárokom používateľa. Túto skutočnosť by mal nový zákon striktne vymedziť, ak má slúžiť tvorcom duchovných hodnôt tejto krajiny.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 31, ods. (1) do akej miery je vo vzťahu k verejnému prenosu riešená otázka uplatnenia 3 D printových technológií?

 1. Obyčajná pripomienka

K § 34, ods. (1) navrhujeme  za slovami „ktorý si sám zvolí“ doplniť zátvorku s textom („...napr. prostredníctvom internetovej siete“)

Zdôvodnenie: V navrhovanej podobe je ustanovenie nezrozumiteľné.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 35, ods. (3) Navrhujeme na konci ustanovenia doplniť text: „Na účely kontroly je organizácia kolektívnej správy oprávnená nahliadať do účtovných dokladov obchodníka.

Zdôvodnenie: Bez možnosti kontroly plnenia obsahu ustanovenia nie je reálne jeho vykonanie.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 38 Navrhujeme nahradiť slovo „veci“ slovným spojením „hmotný substrát“

Zdôvodnenie:Slovo „veci“ sa javí ako málo konkrétne; dosiaľ používaný a zabehnutý pojem „hmotný substrát“ sa nám javí ako primeranejší..

 1. Obyčajná pripomienka

K § 38, ods. (1) Navrhujeme v prvej vete za slovami „...nie je dotknuté autorské právo,“ doplniť text „najmä právo na nedotknuteľnosť diela.“

Zdôvodnenie: Považujeme túto konkretizáciu za mimoriadne dôležitú pre zachovanie jedinečného charakteru diela.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 42 Odporúčame vypustiť nadpis „Použitie na účely slobody slova a práva na informácie“

Zdôvodnenie: Podľa nášho vedomia nemá citácia nič spoločného so slobodou slova ani s právom na informácie.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 42, ods. (1) Navrhujeme doplniť za slovo „cituje“ slová „v inom diele“

Zdôvodnenie: jedná sa o jazykové upresnenie formulácie.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 43 Navrhujeme z celého ustanovenia vypustiť slovo „pastiš“

Zdôvodnenie: Zaradenie tejto problematiky, resp. tohto výtvoru do autorského zákona by znamenalo legalizáciu plagiátu.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 44, ods. (2) Navrhujeme za navrhované znenie pridať text: „...ak takéto použitie nie je výslovne nositeľom práv vylúčené.“

Zdôvodnenie: V súlade s osobnostnými právami autora nie je namieste neumožniť mu takéto rozhodnutie aj v tomto prípade.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 46 Navrhujeme na konci ustanovenia doplniť text: „Za takéto použitie prislúcha autorovi primeraná odmena.“

Zdôvodnenie: Nie je primerané, aby napr. obchodníci so suvenírmi zarábali na rozmnoženinách autorských diel bez toho, aby na ich zisku participovali autori týchto diel.

 1. Zásadná pripomienka

V kontexte § 46 vnímame ako nevyhnutnosť v zákone zadefinovať pojem „verejné priestranstvo.

Zdôvodnenie: Absencia takejto definície vyvoláva mnohé problémy v spvislosti s použitím autorských diel.

 1. Zásadná pripomienka

K §§ 38 – 64 . Vznášame tento ostrý protest voči skutočnosti, že IV.hlavu nazvanú Výnimky a obmedzenia (myslí sa z majetkových práv autorov) reprezentuje v návrhu 25 paragrafov, z ktorých 20 je doplnených ustanovením, že za uplatnenie tejto výnimky autorovi neprislúcha odmena a v dvoch prípadoch mu prislúcha náhrada odmeny. Na rozdiel od v súčasnosti platnej podoby autorského zákona je však stanovenie výšky náhrady odmeny ponechané na rokovanie organizácií kolektívnej správy so spoplatnenými subjektami, ktoré však je potrebné identifikovať na základe všeobecne vymedzených kritérií, čo minimálne v prechodovom období môže a pravdepodobne aj bude mať za následok výrazné zníženie príjmov autorov, Na rozdiel od IV. hlavy Výnimky a obmedzenia V.hlava nazvaná Ochrana autorského práva počíta všeho-všudy sedem paragrafov!!! Tieto skutočnosti nomožno nevnímať ako diskrimináciu autorov voči používateľom a v istom zmysle ohrozenie vývoja „živej“ kultúry na Slovensku.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 47 Navrhujeme v názve „Použitie na sociálne, kultúrne a úradné účely“ nahradiť slovo „kultúrne“ slovom „osobné“.

Zdôvodnenie: Nejaví sa reálne, aby relevantné použitie umeleckého diela nemalo „kultúrny účel“.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 47 Navrhujeme na konci ustanovenia doplniť text: „, alebo si rozmnoženinu nechá pre osobnú potrebu vyhotoviť iným subjektom.“

Zdôvodnenie: Návrh zohľadňuje aj iné spôsoby zaobstarania si rozmnoženiny pre osobnú potrebu, než je jej osobné vyhotovenie.

 1.  Obyčajná pripomienka

K § 48 Reprografia Navrhujeme pred doterajšie písmeno a) zaradiť:

 1. Nový odsek (1), ktorý uvedie definíciu pojmu „reprografia“
 2. Nový odsek (2), ktorý uvedie definíciu pojmu „reprografické zariadenie“

zároveň navrhujeme zmeniť číslovanie ustanovení doterajších odsekov (1) a (2) na odseky (3) a (4).

Zdôvodnenie: V návrhu t.č. absentuje definícia činností, ktoré sa označujú cudzím, nie bežne používaným slovom „reprografia“. „Reprografia“ je naviac priamo viazaná na technické zariadenia a - keďže sa z ich dovozu a predaja odvoidzujú náhrady odmien autorov - považujeme za nevyhnutné stanoviť kritériá, alebo spôsob ich vymedzenia, ktorý umožní jednoznačne určiť ich reprografickú funkciu.

 1. Zásadná pripomienka

K § 49 Náhrady odmien. Žiadame doplniť ustanovenie o nasledovný text: „ pre určenie konkrétnych komodít, ktorých sa táto povinnosť v príslušnom období týka vydáva Ministerstvo kultúry SR každoročne samostatný výnos.“.

Zdôvodnenie: Vývoj technologických zariadení umožňujúcich reprografické a jemu príbuzné vytváranie rozmnoženín je taký dynamický a rôznorodý, že absencia záväzného právneho materiálu v tejto oblasti môže spôsobiť buď nevymáhateľnosť práva autorov na náhrady odmien, alebo nekonečné súdne spory organizácií kolektívnej správy so spoplatnenými subjektami.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 53 Použitie v rámci občianskych a náboženských obradov navrhujeme vypustiť text „alebo slávností organizovaných orgánom verejnej správy“.

Zdôvodnenie: Pri tejto dikcii môže ísť aj o ekonomicky lukratívne podujatia verejnej správy, kde uplatnenie tejto výnimky z majetkových práv autora nemá opodstatnenie.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 61 Navrhujeme vypustenie názvu pred paragrafom „Použitie s minimálnym hospodárskym významom“

Zdôvodnenie: Ustanovenia tejto časti neuvádzajú, čo sa rozumie pod pojmom „minimálny hospodársky význam“. Na druhej ,  aj skutočný „minimálny hospodársky význam“ ako dôvod pre výnimku z práv autorov spochybňuje význam a zmysel majetkových autorských práv.

 1. Obyčajná pripomienka

Navrhujeme do návrhu doplniť nové ustanovenie o nepodstatnom vedľajšom použití diela ku ktorému dochádza najmä v oblasti audiovizuálnej tvorby (napr. zapnutý televízny prijímač v rámci scény nakrúcaného filmu).

Zdôvodnenie: Na rozdiel od § 59 sa tu nejedná o náhodilosť, ale o zámer používateľa.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 64 Navrhujeme vypustiť nadpis pred paragrafom v znení: „Použitie na účel podpory hospodárskej súťaže“

Zdôvodnenie: Predmetné použitie má opodstatnenie ako propagácia kultúrneho podujatia v spoločnosti. Hospodárska súťaž rozhodne nie je dôvodom na výnimku z majetkových práv autorov. Takáto motivácia je skôr ich výsmechom.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 66 Navrhujeme za slovíčko „sa“ doplniť text „okrem autora“

Zdôvodnenie: Z formulácie vety nie je priamo zrejmé, že je pokračovaním predošlého ustanovenia, preto je potrebné z lingvistického hľadiska uviesť túto súvislosť.

 1. Zásadná pripomienka

K § 72 Licenčná zmluva Žiadame z ustanovenia vypustiť text: „ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie“.

Zdôvodnenie: Navrhované vypustenie predmetného textu nevylučuje možnosť dohody medzi autorom a nadobúdateľom o bezodplatnom udelení licencie, nehovoriac o tom, že aj nulovú odmenu je – v absolútnom slova zmysle – možné považovať za odmenu. Aj v tomto prípade je však potrebné akceptovať, že udelenie bezodplatnej licencie je výhradným právom autora a nie nárokovateľnou alternatívou nadobúdateľa, čím sa v poslednom období stalo.

 1. Zásadná pripomienka

K § 72 Licenčná zmluva, ods. (3)  Žiadame z ustanovenia vypustiť text: „ak autor udeľuje výhradnú licenciu“.

Zdôvodnenie: Predmetný text umožňuje nadobudnutie nevýhradnej licencie bez jej písomnej podoby, čo podľa nášho presvedčenia znižuje právnu istotu oboch zmluvných strán, no predovšetkým autora, ako obvykle ekonomicky slabšieho partnera. Možnosť kompenzácie nedokázateľného nepísomného dohovoru má kompenzovať ustanovenie ods. 5 o možnosti žiadať do 15 dní potvrdenie o obsahu nepísomnej licenčnej zmluvy, avšak v prípade vydania písomného potvrdenia nezodpovedajúceho skutkovej podstate ústneho dohovoru nemá pre prípad súdneho sporu ani jedna strana relevantný dôkazový materiál. V situácii, keď používatelia nezriedka zneužívajú svoju ekonomickú prevahu, je pre autora nepísomná podoba uplatňovania jeho autorských práv nevýhodná, napriek tomu, že je často – vzhľadom na svoju ekonomickú závislosť – nútený ju akceptovať. Zmyslom zákona by však nemalo byť oslabovať niektorý zo subjektov na trhu, tým skôr, ak už oslabený je, napríklad ekonomickou závislosťou na používateľovi.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 72, ods. (5) Ustanovenie tohto paragrafu v nadväznosti na našu pripomienku č. 35 navrhujeme vypustiť.

Zdôvodnenie: Nasledujúce ustanovenia návrhu uvádzajú viacero dôvodov pre právne akty (napr. vypovedanie zmluvy), ktoré predpokladajú exaktnú preukázateľnosť dohodnutých podmienok licenčnej zmluvy. Máme za to, že potvrdenie o obsahu jej nepísomnej podoby nemá právnu váhu písomnej podoby licenčnej zmluvy.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 73 Spôsob použitia diela, ods. (1) Navrhujeme zmeniť text ustanovenia nasledovne: „licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia diela“

Zdôvodnenie: Pôvodne navrhované znenie ustanovenia uvádza pojem „spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy“, pričom o „účele zmluvy“, ktorá nemá písomnú podobu sa môžu jej účastníci a prípadne i súd len dohadovať.

 1. Obyčajná pripomienka

K  § 74 Rozsah licencie ods. (2) Navrhujeme nahradiť dikciu ustanovenia textom: „Licenčná zmluva musí definovať rozsah licencie.“

Zdôvodnenie: Obdobne ako v pripomienke K § 73 Spôsob použitia diela, ods. (1) pôvodne navrhované znenie  uvádza pojem „spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy“. Okrem toho, že v nepísomnej licenčnej zmluve je problematické verifikovať „účel zmluvy“, za neurčité je možné považovať aj spôsoby použitia diela nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

 1. Obyčajná pripomienka

 § 75 Trvanie licencie Navrhujeme nahradiť dikciu ustanovenia nasledovne: „Licenčná zmluva musí určiť čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia.“

Zdôvodnenie: Rovnako ako v pripomienkovaných § 73, ods. (1) a § 74, ods,(5) i tu sa uvádza ako rozhodujúci „účel zmluvy“ ktorý však v nepísomnej licencii je len ťažko verifikovateľný, z toho dôvodu nie je reálne ani stanoviť čas, ktorý je na naplnenie „účelu zmluvy“ nevyhnutný.

 1. Zásadná pripomienka

K § 81   Žiadame jednoznačnejšiu definíciu „právneho úkonu smerujúceho voči neurčitým osobám[ĽF1] .“

Zdôvodnenie:V rámci autorského práva ide na Slovensku o nový právny inštitút a preto je nevyhnutne potrebné v tejto právnej norme jeho transparentné a čitateľné uvedenie do praxe uplatňovania práv autormi.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 81 Osobitné ustanovenia o udelení licencie, Navrhujeme v názve precizovať o aký typ licencie ide.

Zdôvodnenie: Z charakteru a kontextu ustanovenia sa zdá, že navrhovateľ mal na mysli špecifický režim použi tia autorského diela na internete. Táto skutočnosť by však – pokiaľ nejde o univerzálnejší princíp – mala byť zrejmá už z názvu tejto časti návrhu.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 81 Osobitné ustanovenia o udelení licencie, ods. (3) opäť jedna – koľká už? - zo zákona „bezodplatná“ licencia.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 82, ods. (1) Navrhujeme vypustiť z ustanovenia text: „len za predpokladu, že preukážu predchádzajúci úmysel autora odstúpiť od licenčnej zmluvy“.

Zdôvodnenie: V prípade napr. zmeny politickej situácie po smrti autora ak autor za svojho života a v predchádzajúcom politickom režime neprejavil záujem o odstúpenie od licenčnej zmluvy, môže nadobúdateľ jeho dielo použiť proti jeho záujmom a jeho blízke osoby by boli voči tomu bezmocné.

 1. Obyčajná pripomienka

K § 82, ods. (3) !!! Je  pozoruhodné, že podľa návrhu nie je povinná písomná forma licenčnej zmluvy kým podľa tohto ustanovenia „Odstúpenie od licenčnej zmluvy musí mať písomnú formu“. Určite sa nejedná o diskrimináciu autorov?

 1. Zásadná pripomienka

K § 82, ods. (4) Navrhujeme toto ustanovenie vypustiť.

Zdôvodnenie: Povinnosť autora uhradiť straty nadobúdateľa za odstúpenie od licenčnej zmluvy nie je kompenzovaná analogickou zásadou na strane nadobúdateľa (napríklad v prípade využitia licencie spôsobom, ktorý má za následok ujmu na strane autora).

 1. Obyčajná pripomienka

K § 82, ods. (5) Navrhujeme doplniť ustanovenie o text: „okrem prípadov, kedy bol dôvodom vypovedania zmluvy spôsob, akým nakladal nadobúdateľ s licenciou.“

Zdôvodnenie: Limitovanie práva autora rozhodnúť sa o opätovnom použití svojho diela výhradne rovnakým nadobúdateľom licencie je samo o sebe  dokonca nad rámec bežných obchodných vzťahov. Zjavne ide o preferenciu „ochrany investície“ pred autorským právom.

 

 1. Obyčajná pripomienka

K § 83 Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nevyužívania licencie, ods. (1) ustanovenie navrhujeme z návrhu vypustiť.

Zdôvodnenie: Keďže ustanovenie neuvádza kritériá pre posúdenie „neaktivity“ nadobúdateľa licencie, vytvára napr. priestor pre autorov momentálne nereprízovateľných audiovizuálnych diel v archíve RTVS. Ako depozitár audiovizuálnych diel (viď zákon o audiovízii) ich však RTVS uchovávať musí. Autor takéto audiovizuálne dielo bez  participácie výrobcu RTVS použiť nemôže. Z uvedeného sa v tomto prípade javí toto ustanovenie

 1. Obyčajná pripomienka

K §  145 – v príkladmom výpočte uvádzané diela zborník, noviny, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo alebo výstava doposiaľ označované ako súborné diela, nemožno charakterizovať ako databázy v zmysle § 144 ods. 1! Ponechať doterajšiu úpravu.

 

 

 


 [ĽF1]Tento pojem je nevyhnutné bližšie špecifikovať!!!

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť do 14.5.2020

Návštevnosť od mája 2020

098960
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
41
29
70
97181
11170
944
98960

Your IP: 3.80.5.103
2021-06-22 08:54

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)