SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

...................................................................................................................................................................

SLOVAK COALITION FOR CULTURAL DIVERSITY

Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava, Slovak republic • Phone: +421 915 713 314, +421 905 815

V Bratislave dňa 22. mája 2020               

Vážený pán štátny tajomník,

po pozornom preštudovaní rozsiahleho Odpočtu úloh z konzultačno-operatívnych videorokovaní MK zo dňa 21.5.2020 si uvedomujeme, že za Odpočtom je množstvo práce zodpovedných pracovníkov MK, čo si vážime a ďakujeme všetkým zainteresovaným pracovníkom MK, ktorí mali a majú úprimnú snahu dopady mimoriadnej situácie na kultúru riešiť.  

Na druhej strane však musíme konštatovať - a konzultácie s umelcami z rôznych oblastí umenia (vizuálne umenie, hudba, divadlo, ...) nám to potvrdzujú, že základné jednoduché a rýchle opatrenia pre umelcov stále chýbajú. Záchranná sieť zatiaľ prijatých kompenzačných opatrení umelcov zo značnej časti obchádza, prípadne – v porovnaní s ostatnými skupinami pracujúcich - majú nárok  na tú najnižšiu kompenzáciu (až 5,24 x nižšiu od najvyššej) a zároveň za najprísnejších podmienok.

 1/ Umelci – fyzické osoby

Dovoľte pripomenúť, že značná časť umelcov (pokiaľ chcú pracovať v oblasti, ktorú 4 roky, 6 rokov alebo až 10 rokov študovali) nemá veľmi na výber: pre niektoré odbory (napr sochár či maliar obrazov) zamestnanie neexistuje, takáto činnosť sa nedá zaregistrovať ani ako živnosť. Ak sa rozhodli pre slobodné povolanie pretože nemali na výber, je to dôvod na ich potrestanie? Slobodné povolanie však medzi tými, ktorí môžu žiadať  o kompenzáciu, v doteraz prijatých opatreniach nikde uvedené nie je.

Ak tomu správne rozumieme, môžu sa uchádzať len o kompenzáciu v kategórii Občania, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu. Ale:

- kompenzácia v tajto kategórii je zo všetkých možností najnižšia – 210 Eur (za marec 105 Eur)

Na porovnanie:

do  1 100 Eur – náhrada mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmeziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva

do 880 Eur - náhrada mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

do 540 Eur – príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR

210 Eur – paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré od 13.3.2020 nemajú žiaden iný príjem

              - zároveň na pridelenie tejto kompenázie platia najprísnejšie podmienky:

                             - SZČO majú nárok na kompenzáciu, ak im poklesne príjem najmenej o 20%

- rovnako zamestnávatelia majú nárok na kompenzáciu, ak im poklesne príjem najmenej o 20%

- umelcom v slobodnom povolaní však musí klesnú príjem o 100%, inak nie sú oprávneným žiadateľom: čiže náhodný príjem 20 Eur im nezníži výšku kompenzácie, na ktorú majú nárok (čo by malo racionálny základ), ale úplne ho diskvalifikuje: podmienky ich takto nútia neusilovať o zárobok vlastnými silami

              Dodajme, že nastavené kritéria kompenzácií vôbec nezohľadňujú fakt, že nutnosť hľadať si paralelne viac zdrojov príjmu je pre umelcov typickým javom. Konkrétny príklad uviedol na ilustráciu riaditeľ Hudobného fondu M. Jakabčic na zasadaní krízovej pracovnej skupiny na MK (hudobník, hoci prišiel o všetky možnosti zárobku v dôsledku mimoriadnych opatrení, nie je oprávneným žiadateľom o kompenzáciu,  pretože má príjem  98 Eur v rámci niekoľkohodinového úväzku na škole...).

Vyššiu zraniteľnosť sociálneho postavenia umelcov v porovnaní s inými skupinami pracujúcich preukazujú i štatistiky Eurostatu (na porovnanie uvádzam staršie údaje z roku 2007 i novšie z roku 2018 – potvrdzujú, že zraniteľnosť sociálneho postavenia umelcov sa dlhodobo nemení):

              2007                                  Pracujúci v kultúre                                                     Pracujúci všeobecne

Dočasné zamestnanie                                 16%                                                                               13%

Práca a skrátený úväzok                             25%                                                                              17%

Práca v slobodnom povolaní                      29%                                                                               14%

Druhé zamestnanie sa pri práci v kultúre vyskytuje takmer  2x tak často ako u pracujúcich všeobecne.

2018:

Podiel osôb samostatne zárobkovo činných v oblasti kultúry v EÚ-28 bol viac ako dvojnásobok priemeru za celé hospodárstvo.

V porovnaní s priemerom 14% za celé hospodárstvo  EÚ-28 bola jedna tretina (33%) kultúrnej pracovnej sily samostatne zárobkovo činná.

Viac ako dva milióny umelcov a spisovateľov spolu tvorilo takmer štvrtinu (23%) kultúrnej zamestnanosti EÚ-28. Takmer polovica (48%) všetkých umelcov a spisovateľov v EÚ-28 bola samostatne zárobkovo činná. Toto percento bolo oveľa vyššie ako priemer za celé hospodárstvo (14%) a bolo tiež vyššie ako priemer pre zamestnanosť v oblasti kultúry (33%).
Približne 70% umelcov a spisovateľov v EÚ-28 pracovalo na plný úväzok, čo bolo nižšie ako zodpovedajúce podiely ľudí pracujúcich na plný úväzok v oblasti kultúry (76%) alebo v celej ekonomike (80%).

Znak neistej povahy zamestnania umelcov a spisovateľov vykazuje trvanie ich pracovných zmlúv. Približne 86% zamestnancov v EÚ-28 malo pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, zatiaľ čo v prípade umelcov a spisovateľov, ktorí boli zamestnancami, je to 77%.

Návrh možného riešenia:

a/ doplnenie umelcov v slobodnom povolaní medzi oprávnených žiadateľov ku skupine SZČO, pri doplnení už platných pravidiel napr. takto (doplnený text je v modrej farbe):

Príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO a pracujúcich (resp. umelcov) v slobodnom povolaní, ktorým poklesli tržby resp. príjem alebo museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR

Pokles tržieb resp. príjmu žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

1/ Porovnáva sa tržba resp. príjem za vykazovaný mesiac s tržbou resp. príjmom za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka

2/ Porovnáva sa priemer tržby resp. príjmu v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb resp. príjmu za rok 2019) s tržbou resp. príjmom za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019

3/ Porovnáva sa tržba resp. príjem za február 2020 s tržbou resp. príjmom za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

b/ zjednotenie výšky kompenzácie: akceptovateľné argumenty na odôvodnenie veľkých rozdielov v ich výške (1 100 – 880 – 540 – 210 Eur) chýbajú

c/ zohľadnenie faktu, že nutnosť hľadať si paralelne viac zdrojov príjmu je pre umelcov typická, v prípade umelcov by bolo riešením neuplatňovanie podmienky, že nárok na kompenzáciu nemá umelec, ktorý má súbežne uzatvorený pracovný pomer.

Príklad: v Českej republike je tento problém čiatočne vyriešený (týka sa pedagogických pracovníkov - viď nižšie)

 

2/ Nezávislé subjekty pôsobiace v oblasti umenia: občianske združenia

 Ako sme dňa 5.4.2020 uviedli  v návrhu Výtvarné umenie - návrh a špecifiká daného sektora s ohľadom na krízu (pre dočasnú krízovú pracovnú skupinu MK) – netýka sa však len výtvarného umenia:  

Jedným z problémov, ktorý môže následky pandémie výrazne prehĺbiť, je neadekvátna, nedostatočná podpora „ostrovov pozitívnej deviácie“ v kultúre, čiže nezávislých subjektov, ktoré dlhodobo a preukázateľne vykonávajú systematickú činnosť v kultúre, poskytujú službu verejnosti, a to neraz i bezplatne. Môžu sa uchádzať o granty, ale nemajú záruku ani minimálnej podpory, ktorá by im umožnila dlhodobejšie plánovanie projektov a vytváranie adekvátnych podmienok pre aktérov samotných kultúrnych podujatí (ktorí musia väčšinou znášať značnú či celú časť nákladov).

Možnosť zabezpečiť vlastné finančné zdroje na úhradu týchto nákladov sa v dôsledku mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandémiou môže znížiť takmer na nulu.

 Podiel nezávislých občianskych združení na dianí v kultúre nie je zanedbateľný. Dlhodobo prispievajú k rôznorodosti kultúrnej produkcie, majú za sebou neraz veľmi rozsiahle aktivity. Nielen poskytujú služby kultúrnej verejnosti, ale vytvárajú aj priestor pre tvorivú činnosť umelcov a umožňujú im zarobiť si svojou tvorivou prácou na živobytie.

Ak mimoriadne opatrenia občianske združenia neprežijú, bude to mať negatívny dopad na mnohých umelcov i na možnosti obnovenia kultúrnych aktivít v budúcnosti.

Doteraz prijaté opatrenia však situáciu občianskych združení neriešia, mnohé sa žiadnej pomoci nedočkali. I v tejto oblasti chýbajú dáta, takže ich presný počet uviesť nevieme.

Príklad: Občianske združenie Divadlo Malá scéna STU. Podľa vyjadrenia Moniky Korenčiovej v rámci prijatých opatrení nemajú zatiaľ žiadny nárok na kompenzáciu.

 Možnosť riešenia: dovoľujeme si citovať skrátenú časť z vyššie uvedeného návrhu zo dňa 5.4.2020:

Návrh s cieľom umožniť efektívne, jednoduché a rýchle zmiernenie negatívnych dôsledkov mimoriadnych opatrení na oblasť umenia

Finančnú kompenzáciu pre jednotlivcov i subjekty, pôsobiace v oblasti umenia, navrhujeme za každý mesiac trvania mimoriadnych opatrení stanoviť vo výške určeného percentuálneho podielu z 1/12 príjmu podľa posledného daňového priznania, zníženého o príspevky od štátu, samosprávy a z fondov.

Taký istý spôsob výpočtu, aký sme navrhli, sa už v prijatých opatreniach uplatňuje, čiže v tom by nemusel byť problém: stačilo by medzi oprávnených žiadateľov doplniť občianske združenia. Pri použití formulácii z už platných opatrení napr takto:

Oprávnený žiadateľ: občianske združenie, ktoré v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušilo vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo mu poklesli tržby resp. príjem o najmenej 20%

Pokles tržieb resp. príjmu žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

1/ Porovnáva sa tržba resp. príjem za vykazovaný mesiac s tržbou resp. príjmom za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka

2/ Porovnáva sa priemer tržby resp. príjmu v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb resp. príjmu za rok 2019) s tržbou resp. príjmom za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019

3/ Porovnáva sa tržba resp. príjem za február 2020 s tržbou resp. príjmom za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

Výška kompenzácie: 80 % z preukázanej straty (pozn.: číslo je odvodené od výšky kompenzácie na úhradu mzdy zamestnancov); táto suma sa zníži o výšku kompenzácie, ak už bola subjektu uhradená na základe iných prijatých opatrení (napr. vo forme príspevku na nájom alebo na zamestnancov).

3/ Na záver: Niekoľko inšpirujúcich príkladov zo zahraničia, a to tak z hľadiska rýchlosti prijatia opatrení (prijaté boli už 9., 10. a 17. apríla -  viď nižšie) ako i z hľadiska výšky vynaložených finančných prostreidkov na podporu kultúry v čase krízy.

Kanada: už 17.4. 2020 -  500 miliónov dolárov

The government is providing $500 million in 2020-21 to establish a new COVID-19 Emergency Support Fund for Cultural, Heritage and Sport Organizations to help address the complex financial needs of affected organizations within these sectors. The Fund is meant for organizations that can’t qualify for the existing wage subsidy because of the lumpy or irregular nature of their revenues as well as to cover contract workers. The Fund will also provide advances on future grants and contributions to help maintain liquidity as well as small subsidies to cover some fixed costs.

Írsko: kompenzácia pre zamestnancov i SZČO vrátane umelcov vo výške 350 Eur týždenne

Department of Employment Affairs and Social Protection

COVID-19 Pandemic Unemployment Payment
COVID-19 Pandemic Unemployment Payment is a new social welfare payment for employees and self-employed people (including artists) who have lost their income during the COVID-19 (coronavirus) pandemic.

For full information on this Scheme visit Gov.ie or Citizen’s Information.

COVID-19 Pandemic Unemployment Payment Main Points:

  • Both self-employed people and employees can apply if their income has been reduced
  • Single page application form
  • It is a weekly payment of €350. It is paid every Tuesday into a bank account in the State
  • It is paid until this current emergency passes (Originally it was to be paid for up to 6 weeks.)

Fínsko:  podporu v nezamestnanosti pre umelcov v slobodnom povolaní  na 3 mesiace

Independent art practitioners are heavily affected by the epidemic. They have lost a majority of their work opportunities, as teaching and performances during the spring (and autumn) are canceled. Information about their future economic situation stays unclear. The crisis will have long-lasting effects on the whole performing art and dance field’s employment. To manage the coronavirus crisis the Finnish government exceptionally allows solo entrepreneurs and freelancers to apply for unemployment funding (for three months) to prevent them from bankruptcy or forcing them to shut down their businesses.

Litva, 10.4.2020:

- dodatočne vyčlenené 2 milióny Eur pre umelcov, neschopných zabezpečiť si príjem zo svojich aktivít z dôvodu mimoriadnej situácie

- dodatočne vyčlenené 3 milióny Eur pre kultúrne organizácie

- dodatočne vyčlenené 2 milióny Eur pre filmový sektor, 700 000 Eur na kompenzáciu strát SZČO v kultúre, 600 000 Eur na individuálne granty pre umelcov a profesionálov v kultúre na zabezpečenie tvorivej práce počas 3 mesiacov

To reduce the negative consequences for artists, culture professionals and cultural organisations due to the declared state-level emergency and quarantine, the Ministry of Culture has prepared the Action Plan for Support of Culture Sector. The action plan, which aims to support artists, culture professionals and cultural organisations, has been prepared taking into account the proposals by the working group established by the Minister of Culture Mindaugas Kvietkauskas.

Additional funding of EUR 2 mln for Artists Social Security Programme to mitigate the effects of coronavirus, to provide and pay creative downtime for artists who are unable to generate income from their activities due to the emergency. The measure is implemented by the Ministry of Culture.

Additional funding of EUR 3 mln for cultural organizations (private and public) for the development of new products and services and their adaption to the period of quarantine and exiting the health crisis as well as adaption of the creative content for digital environment. The measure is implemented by the Lithuanian Council for Culture.

Additional resources of EUR 2 mln for the Lithuanian film sector to support cinemas, new productions, distribution, individual filmmakers, TV and audiovisual content. The measure is implemented by the Lithuanian Film Centre. Funds of compensatory remuneration for reproduction of works for private use, over EUR 700,000, redirected to compensate losses of self-employed persons, working in the field of culture. The measure is implemented by the Lithuanian Council for Culture. EUR 600,000 of redirected funding from the Culture Support Foundation for individual grants for artists and culture professionals, awarded through a competition for three months to facilitate creative work.  The measure is implemented by the Lithuanian Council for Culture.

Česká republika: zákon z 9. apríla určil kompenzáciu vo výške 25 000 Kč na obdobie 12. marec – 30. apríl, čiže 500 Kč na každý deň; obdobie na vyplácanie kompenzácie 500 Kč denne následne predĺžili do  8. júna

Výtvarní umělci a kompenzační bonus podle zákona č. 159/2020 Sb. ve znění zákona č. 234/2020 Sb. 

Vážení přátelé, členové UVU ČR a příjemci e-informací UVU ČR, včera (v neděli 17. května 2020) skončil nouzový stav, jímž byly omezeny podnikatelské i tvůrčí aktivity. Zbylá omezení přestanou platit od 25. května a úplné rozvolnění je předpokládáno od 8. června 2020.
Rychlou pomoc osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), mezi něž jsou zahrnování i umělci, poskytla naše republika zákonem ze dne 9. dubna 2020  č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Zákon stanovil bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020 a částku 500 Kč za každý kalendářní den, což za celé období činilo 25 tis. Kč.
Základní informace a vše potřebné pro získání bonusu jsme shrnuli a rozeslali dne 23. dubna 2020 jako e-informaci uvučr č. 406, přístupnou trvale na http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_406.pdf .

Protože nouzový stav trval i po 30. dubnu 2020, rozhodl parlament ČR na návrh vlády a po akceptování jednoho doplňovacího poslaneckého návrhu o druhém bonusovém období od 1. května do 8. června 2020.

Podmínky zůstávají stejné (500 Kč / den) s jedinou (pro umělce však významnou) změnou ve vymezení okruhu oprávněných žadatelů o bonus v § 2 zákona, jehož platné znění uvádíme:

Zákon č. 234/2020 Sb. ze dne 5, května 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 §2 Subjekt kompenzačního bonusu:

(1) Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastně nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech než v činnosti pedagogické.

Tato změna rozšiřující okruh oprávněných osob o zaměstnance v činnostech pedagogických platí pro obě bonusová období.

Všechny, kdo nepožádali o bonus za první období, upozorňujeme, že je možné požádat o oba bonusy zároveň, pokud podmínky pro přiznání bonusu trvají a žadatel je stvrdí ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM

S úctou

Pavol Kráľ,

Predseda Grémia Slovenskej koalície pre kultrúnu diverzitu

Predseda Slovenskej výtvarnej únie

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť od mája 2020

121935
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
200
653
2840
118681
5186
8059
121935

Your IP: 44.197.197.23
2021-09-26 07:41

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)