SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

  Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 
813 31 Bratislava

Výzva mimovládnych neziskových organizácií profesionálne pôsobiacich
v oblasti nezriaďovanej kultúry v rámci Bratislavského kraja
k Plánu obnovy
a Operačnému programu Slovensko 21-27

Bratislavský kraj ako metropolitná oblasť, na rozdiel od iných krajov SR, je charakteristický tým, že na jeho území operujú desiatky mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pôsobia profesionálne v oblasti živej kultúry a umenia. V súhrne sa tento typ kultúrnych aktérov podstatnou mierou podieľa na celkovej kultúrnej ponuke pre obyvateľky a obyvateľov kraja, rovnako ako aj pre jeho návštevníkov a návštevníčky. 

V rámci politického cieľa č.5 Partnerskej dohody, ktorým je priblížiť Európu k občanom podporovaním udržateľného a integrovaného rozvoja mestských a vidieckych oblastí a miestnych iniciatív je potrebné zdôrazniť, že v návrhu dokumentu sa popri smerovaní podpory na obnovu a zachovanie významných zložiek kultúrneho dedičstva uvádza, že súčasťou podpory mal byť aj rozvoj regionálnej kultúry a jej zapojenia do širšieho ekonomického rámca.

V tejto súvislosti je dôležité zamerať sa na identifikáciu relevantných problémov, ktoré bránia profesionálnym kultúrnym aktérom v regióne zapojiť sa do širšieho ekonomického rámca a to napriek tomu, že mnohí z nich sú dlhodobo ukotvení na kultúrnej mape prostredníctvom uznania publika i kritiky. 

Je to predovšetkým nedostatok disponibilných zdrojov potrebných na udržanie a rozvoj vlastných inštitucionálnych a technických kapacít. V dôsledku dlhodobého nedostatku tohto typu zdrojov čelí drvivá väčšina profesionálnych kultúrnych subjektov z prostredia občianskej spoločnosti deficitom v podobe chýbajúcich priestorov na vlastné pôsobenie, resp. pôsobeniu v nevhodných priestoroch, zastaranej technickej infraštruktúre a nedostatočnému technologickému vybaveniu, nízko plateným pracovným pozíciám, či personálnej poddimenzovanosti v oblasti kapacít potrebných na riadenie kvalitatívneho rozvoja a udržateľnosti týchto organizácií.

Dôsledkom týchto problémov čelia nielen etablovaní kultúrni aktéri. Ich neriešenie ohrozuje aj nastupujúcu generáciu talentovaných tvorkýň a tvorcov, ktorí z dôvodu nemožnosti uplatnenia sa v slovenskom prostredí často volia odchod do zahraničia, kde nájdu pre vlastnú realizáciu omnoho vhodnejšie podmienky.   

Aktuálna kríza súvisiaca s pandémiou ochorenia Covid-19 tento typ problémov nezriaďovanej kultúry nielen výrazne obnažila, ale dokonca prehĺbila. Napokon, sektor kultúry a kreatívneho priemyslu patrí medzi odvetvia najviac postihnuté dopadmi súčasnej krízy. Nie je preto náhoda, že Európsky parlament ešte na jeseň 2020 vyzval vlády členských krajín EÚ, aby vo svojich plánoch obnovy alokovali minimálne 2% prostriedkov na investície do tohto segmentu.  

Preto navrhujeme, aby sa súčasťou podpory tak z Plánu obnovy, ako i z Operačného programu Slovensko na roky 2021 – 2027, v rámci cieľa  Európa bližšie k občanom, alebo z nástroja REACT EÚ stali nasledovné oblasti a aktivity:

Názov opatrenia: Podpora aktérov pôsobiacich v oblasti kultúry, umenia, kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP)

Podpora rozvoja a odolnosti nekomerčnej nezriaďovanej kultúrnej scény a KKP

Typy aktivít:

 • Podpora inštitucionálneho rozvoja MNO (mimovládnych neziskových organizácií) pôsobiacich na nekomerčnej báze v oblasti kultúry a umenia prostredníctvom podpory prípravy komplexných strategických plánov rozvoja organizácií, fundraisingových plánov, plánov na rozvoj publika, marketingových plánov, podnikateľských plánov a pod.
 • Podpora udržateľných ľudských kapacít vrátane vytvárania nových pracovných miest
 • Podpora investícií do rozvoja technickej a technologickej infraštruktúry organizácií
 • Podpora investícií do obnovy technickej a technologickej infraštruktúry s cieľom znižovania environmentálnych dopadov prevádzky
 • Podpora investícií do technológií a technického vybavenia aj do kultúrnych priestorov, ktoré majú užívatelia zo scény v dlhodobom prenájme
 • Strategická podpora profesionálnych subjektov pôsobiacich v rôznych odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP)
 • Podpora horizontálnych (aj cezhraničných) a spoluprác a tiež spoločných projektov zriaďovaných a nezriaďovaných subjektov  
 • Podpora aktivít v oblasti ochrany, tvorivej interpretácie a aktualizácie kultúrneho dedičstva, ako aj vzdelávania v tejto oblasti.

Forma realizácie opatrenia


Dopytovo orientované výzvy na úrovni kraja prostredníctvom:

 

 • Dotačné schémy na podporu kultúry samosprávneho kraja a hl. mesta - za presne stanovených podmienok a po predchádzajúcej konzultácii s relevantnými aktérmi z prostredia kultúry preniesť časť prostriedkov z Plánu obnovy, Operačného programu Slovensko 2021-2027, resp. z nástroja  REACT EU na samosprávny kraj (BRDS) a Hlavné mesto SR Bratislavu (Nadácia mesta Bratislavy), a z nich prostr. špecifických dopytovo orientovaných výziev umožniť uchádzačom získať podporu na inštitucionálny rozvoj MNO pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia (podpora prípravy komplexných strategických plánov rozvoja organizácií, fundraisingových plánov, plánov na rozvoj publika, marketingových plánov a pod., ďalej na podporu rozvoja udržateľných ľudských kapacít a investícií do technických kapacít organizácií.
 • Navrhovaný spôsob je použiteľný aj v iných krajoch alebo mestách, ktoré majú zabehnuté obdobné dotačné schémy. 

Dopytovo orientované výzvy na národnej úrovni prostredníctvom:

 

 • verejnoprávne fondy FPU, AVF a KULT MINOR – z Operačného programu Slovensko 2021-2027, resp. z prostriedkov REACT EU signifikantne navýšiť podporné rozpočty verejnoprávnych fondov a prostr. špecifických dopytovo orientovaných výziev umožniť uchádzačom získať podporu na inštitucionálny rozvoj MNO pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia, ďalej podporu aktérov z prostredia MNO prostr. rozšírenia rozsahu podporovaných foriem kultúry a umenia, zavedenia nových foriem podpory, zvýšenia celkovej pridelenej sumy pre projekt aj podpory väčšieho počtu žiadateľov. 
 • Príkladom pre takéto riešenie môže byť úspešná sprostredkovateľská rola viacerých slovenských nadácií pri rozdeľovaní podpory z finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, s tým, že v prípade zdrojov EÚ by túto rolu prevzali verejnoprávne podporné fondy, resp. podporné mechanizmy miestnej a regionálnej samosprávy.
 • Z hľadiska dosiahnuteľnosti takéhoto typu podpory je rovnako dôležité zabezpečiť, aby boli tieto zdroje vyňaté zo schémy štátnej pomoci, rovnako ako je tomu pri podpore nekomerčnej kultúry v iných členských krajinách EÚ. 

        

Cieľové skupiny

 • verejnosť
 • MNO (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a iné) pôsobiace v oblasti živej kultúry, umenia a ochrany kultúrneho dedičstva
 • podnikateľské subjekty (SZČO, s.r.o. a iné) pôsobiace v odvetviach KKP 

Oprávnení prijímatelia

 • BSK a Hlavné mesto SR - Bratislava, prípadne ďalšie samosprávy
 • Verejnoprávne podporné fondy – Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond a Fond na podporu národnostných menšín 
 • Prostredníctvom vyššie uvedených prijímateľov (následne sprostredkovateľov) budú prijímateľmi podpory: MNO pôsobiace v oblasti kultúry a umenia, podnikateľské subjekty pôsobiace v odvetviach KKP, rovnako SZČO pôsobiace v oblasti kultúry, umenia a KKP

Informácie o absorpčnej kapacite opatrenia:

1. Odhad počtu prijímateľov

 • Predpokladaný počet  prijímateľov – cca 60 MNO a podnikateľských subjektov prostr. BRDS a Nadácie mesta Bratislava (bratislavský kraj)
 • Predpokladaný počet prijímateľov – cca 120  pôsobiacich v nezriaďovanej kultúre prostredníctvom verejnoprávnych podporných fondov (celoslovenské meradlo)

2. Odhad priemernej výšky jedného grantu

 • cca 70 000 EUR z BRDS, resp. Nadácie mesta Bratislava
 • Priemerná výška grantu cca 200 000 EUR z verejnoprávnych podporných fondov


 Celková odhadnutá alokácia na podporu:  28-36 miliónov EUR  

Záverom by sme radi konštatovali, že nedisponujeme expertízou na nastavovanie spôsobu čerpania fondov EÚ. Vychádzame však z európskeho charakteru a zámeru nástroja Plánu obnovy, rovnako z cieľa Európa bližšie k občanom ako súčasti nového Operačného programu  a očakávame, že Ministerstvo kultúry SR a ďalšie ústredné orgány verejnej správy, rovnako ako Úrad Bratislavského samosprávneho kraja  budú tými subjektmi, ktoré vzhľadom na proklamovaný partnerský princíp vyjdú v ústrety relevantným potrebám kultúrnej scény a nájdu adekvátny a efektívny spôsob, ako tieto potreby v zmysle predloženej požiadavky uspokojovať. 

Na vedomie:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Rada Partnerstva Bratislavského kraja
Bratislavský samosprávny kraj – Odbor implementácie operačných programov
Ministerstvo financií SR

Fond na podporu umenia
Audiovizuálny fond

Bratislavský samosprávny kraj – BRDS
Nadácia mesta Bratislava

Signatári:


Bohdan Smieška, Local Act

Waldemar Švábenský, grafický dizajnér a fotograf

Eva Križková, Človek v ohrození (MFDF Jeden svet)

Viki Janoušková, Akadémia divadelných tvorcov

Miroslav Hargaš, Forum Absurdum

Jozef Vlk, Debris Company

Zuzana Mrvová, VŠMU

Martin Piaček, VŠVU

Boris Meluš, Nadácia Cvernovka

Judit Angel, tranzit.sk

Peter Maťo, Komora tanečných umelcov Slovenska

Juraj Nvota, VŠMU

Miroslava Kovářová, VŠMU, festival Bratislava v pohybe 

Ján Haruštiak, DIVADLO POD BALKÓNOM a Harry Teater

Ľubica Hustá, Aparát, Bratislava Design Week

Beáta Seberíniová, Anténa - sieť pre nezávislú kultúru

Daniel Vadas, T3 - kultúrny prostriedok

Jana Schäfferová, T3 - kultúrny prostriedok

Andrej Jaroš, Flatgallery / MLADÉ UMENIE, o.z.

Jakub Nvota, Klub nezávislých divadiel

Juraj Hrčka, Konzervatórium v Bratislave

Jakub Abrahám, Činoherný klub

Petra Fornayová, Asociácia súčasného tanca, festival Nu Dance Fest 

Andrej Kuruc, Nomantinels

Zuzana Buchlovičová, OZ MÚZA TEATRO, OZ KUMŠT TEATRO

Eva Vozárová, ooo o.z.

Fero Király, ooo o.z.

Michal Legíň, Divadlo na hojdačke, o.z.

Sandra Polovková, Post Bellum

Janka Zednikovičová, Letné shakespearovské slávnosti

Martin Žák - Divadlo Agape

Paula Poštolková, Nadácia Cvernovka

Jakub Branický, TICHO a spol.

Marián Amsler, Divadlo DPM, VŠMU

Matej Feldbauer, PRAKTIKÁBEL

Jana Tereková, bees-R 

Pavol Kráľ , za 26 združení Slovenskej výtvarnej únie

Pavol Kráľ, za Slovenskú koalíciu pre kultúrnu diverzitu

Júlia Kozáková, Čalado medzipriestor o.z.

Jakub Matejčík, Šerosvit o.z.

Dušan Martinčok, Zrejme, o.z.

Pavol Viecha, VŠMU

Martin Brix, Čerstvé Ovocie, n.o.

Ľudovít Nápoký, A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru, o.z.

Martina Lukáč Jakubcová, Stopy snov, o.z.

Peter Brezňan, Novotvar, o.z.

Soňa Kúdeľová, oz CHAOSMOS

Jaroslav Viňarský, SKOK! o.z.

Monika Haasová, Festival DIVNÉ VECI, HAASART o.z., divadlo Trio Olga

Barbora Janáková, mimoOs o.z.

Andrej Štepita, Tanečno o.z

Lukáš Bobalik T-O-K 

Juraj Korec, PlaST, Skrzprst, o.z.

Tanec/Osobnosť/Kontext o.z. 

Ján Sklenár, KC Modra

Miriam Horňáková, szčo

Tomáš Kubiš, Divadlo bez domova

Katarína Brestovanská, Nový Priestor o.z. 

Ida Želinská, TOTO! - kultúrne ihrisko 

Šimon Ferstl, Divadlo Petra Mankoveckého

Katarína Aulitisová,VŠMU. Divadlo PIKI

Katarína Figula, Asociácia Bratislava v pohybe

Petra Balíková, tranzit.sk 

Martin Zaiček, Archimera, občianske združenie

Matej Sotník, Film Expanded, Kapitál 

Tomáš Hučko, OZ KPTL, Kapitál

František Malík - BRAK - Bratislavský knižný festival

Nikola Tokárová - literarnyklub.sk

Peter Šulej – Vlna, o.z.

Gejza Dezorz, Dezorzovo lútkové divadlo, VŠMU

Patrik Krebs, Divadlo bez domova, občianske združenie

Koloman Kertész Bagala, vydavateľ

Slávo Krekovič, Atrakt Art, o.z.

Zuzana Mišáková, Mestské divadlo Trenčín, o.z.

Ľubomír Burgr, A4, divadlo SkRAT

Michaela Kučová, organizátorka a publicistka

Lýdia Pribišová, časopis Flash Art Czech and Slovak Edition; Slovenská sekcia AICA

Ivo Dobrovodský, Projekt Batyskaf 

Peter Liška, grafický dizajnér, Cena Oskára Čepana

Lucia Holinová, RESERVA o.z.

   SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

...........................................................................................................................................................................................

SLOVAK COALITION FOR CULTURAL DIVERSITY

Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava, Slovak republic • Phone: +421 915 713 314, +4212 5296 2402

Tlačová konferencia Ako ďalej s kultúrou ?

20. február 2020, Galéria UMELKA, Dostojevského rad 2, Bratislava

...........................................................................................................

Pavol Kráľ, predseda Grémia SKKD

Otázku, aké je miesto kultúry a umenia v spoločnosti, si kladieme pri príležitosti 15 rokov, ktoré uplynuli od vzniku Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu (SKKD), zastrešujúcej veľkú časť slovenskej kultúry a umenia.

Napriek silnejúcim emóciám nás pred voľbami nemotivuje snaha prilievať olej do ohňa: náš postoj sa nemení. V súlade s dlhodobým a systematickým úsilím pokračujeme v príprave analýz a návrhov zameraných na pretrvá-vajúce problémy v kultúre, s cieľom prispieť k rozvíjaniu dialógu kultúry a spoločnosti a najmä k realizácii vecných riešení. Viaceré sú dávno pripravené.

Čítať ďalej: Tlačová správa SKKD - 20 feb 2020

Pozvánka na tlačovú konferenciu

Ako ďalej s kultúrou?

 

Organizátor:                            Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu

 

Kedy:                                      20. február 2020, 13:00

 

Kde:                                        Galéria UMELKA, Dostojevského rad 2, BA

 

Aj keď chápeme, že problémov v kultúre i v spoločnosti nie je málo a vyriešiť  všetky naraz nie je možné, nevieme si vysvetliť nečinnosť kompetentných inštitúcií pri riešení problémov, pri ktorých:

 

- dochádza k reálnej diskriminácii umelcov,

 

- už 15-ty rok žiadame a navrhujeme riešenie, ktoré je takmer na dosah,

 

- existujú zásadné rozhodnutia MK SR resp. Vlády SR,

 

- riešenie ani nevyžaduje finančné prostriedky z verejných zdrojov,

 

- niekoľkoročná nečinnosť znehodnocuje a spochybňuje i to, čo sa už dosiahlo,

 

Podceňovanie významu kultúry a z toho vyplývajúce neriešenie jej problémov má hlbšie korene. Chceme zdôrazniť, že samotná komunikácia s odbornou verejnosťou je prvým krokom, ale nestačí, ak na ňu nenadväzujú racionálne riešenia v praxi.


S pozdravom

 

Pavol Kráľ,
predseda Grémia SKKD

Stanovisko Slovenskej výtvarnej únie a Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu:

Iniciatívu Stojíme pri kultúre podporujeme, aj keď pre nás nie je prioritou výmena na poste ministra kultúry, to samotné bez konkrétnych ďalších opatrení neposkytuje garanciu zásadného zlepšenia situácie v kultúre (nie je problém predstaviť si nekompetentnejšie nominácie na tento post). Prioritou je pre nás spolupráca širokej umeleckej obce s cieľom riešiť nielen už spomenuté problémy (SNG, Kunsthalle, prideľovanie grantov MK), ale i ďalšie konkrétne problémy umenia a kultúry, z ktorých mnohé sa dlhodobo neriešia napriek tomu, že sa k tomu zaviazala vo svojich dokumentoch i samotná vláda: napr. sponzorský zákon, zvýšenie výdavkov na kultúru do roku 2020 na 1 % HDP, neriešenie umenia vo verejných priestoroch (stavebný zákon bol pritom vládou schválený už v máji 2015, z NR bol však následne stiahnutý) i ďalšie oprávnené požiadavky zo strany umelcov, napr. pre výtvarné umenie kľúčový zákon na oživenie trhu s umením (tým, že by umožnil započítať výdavky na nákup umeleckých diel na zníženie daňového základu), či zredukovanie nezmyselných potvrdení v grantových systémoch, vrátane celkového zjednodušenia a zrušenia zbytočných poplatkov (potvrdenia z banky, poplatky za overovanie stanov atď) a iné.

Sme snáď netrpezliví? Konkrétne návrhy riešení predkladáme dlhé roky. Pripomeňme si, že otvorený list s požiadavkou riešiť uvedené problémy sme v mene Slovenskej výtvarnej únie poslali ministrovi kultúry Františkovi Tóthovi už 6. februára 2006!

V mene Slovenskej výtvarnej únie:

                                                                       Pavol Kráľ, predseda SVÚ

                                                                       Rober Makar, 2. podpredseda SVÚ

                                                                       Dušan Králik, člen Rady SVÚ

                                                                       Anna Horváthová, člen Rady SVÚ

V mene Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu:

                                                                       Pavol Kráľ, predseda Grémia SKKD

                                                                       Mirka Brezovská, podpredseda Grémia SKKD

                                                                       Peter Lipa, člen Grémia SKKD

                                                                       Kateřina Javorská, členka Grémia SKKD

                                                                       Monika Korenčiová, členka Grémia SKKD

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť do 14.5.2020

Návštevnosť od mája 2020

135255
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
22
526
3034
129979
6946
7701
135255

Your IP: 3.235.236.13
2021-05-15 05:59

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)