SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

 

Informácie zo zasadania

Koaličnej rady Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu

v stredu 3.8. 2016 od 16:00

v kaviarni divadla Malá scéna STU, Dostojevského rad, Bratislava


Zápis: predseda Grémia SKKD Pavol Kráľ

Overil: členka Grémia SKKD Mirka Brezovská

1/ Zasadanie viedla Mirka Brezovská

2/ Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku Petra Kerlika, dlhoročného člena Grémia SKKD.

3/ Štatút umelca:

                a/ Zasadnutie pracovnej skupiny k štatútu umelca na Ministerstve kultúry dňa 27.7.2016: rokovanie o znížení daňového zaťaženia umelcov.

Za SKKD sa zúčastnili P.Kráľ, J.Švoňavský a M.Brezovská. Návrh na zrušenie limitu na uplatnenie paušálnych výdavkov umelcov bude ako zásadná pripomienka Ministerstva kultúry predložený Ministerstvu financií, čiže bude musieť prebehnúť vzájomné rokovanie. V prípade schválenia by mal platiť už na príjem z umeleckej činnosti za rok 2017. Vzťahovať sa bude na umelcov, ktorí budú k prvému dňu uvedeného zdaňovacieho obdobia (čiže k 1.1.2017) zaregistrovaní v evidencii profesionálnych umelcov pri Fonde na podporu umenia.

                Pripomíname, že návrh je logickým vyvrcholením dlhodobého procesu vyjednávania a plnením záväzku Vlády SR:

- už v dôvodovej správe k návrhu zákona o evidencii profesionálnych umelcov pri FPU (zákon bol schválený 11. novembra 2015, v platnosti je od 1.1.2016)  v súlade s koncepciou štatútu umelca sa uvádza:V programe vlády sa vláda tiež zaviazala zlepšiť právne a sociálne postavenie umelcov a kultúrnych pracovníkov v spoločnosti vrátane umelcov v slobodnom povolaní, revíziou politiky odmeňovania v rezorte kultúry, ako aj zreálnením daňového a odvodového zaťaženia umeleckých pracovníkov vzhľadom na špecifickosť ich činnosti. Z uvedeného záväzku vlády a v nadväznosti na záväzky, ktoré Slovenská republika prevzala ratifikáciou Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, vyplýva potreba legislatívneho riešenia statusu umelcov.“

- návrh na zrušenie limitu pri uplatňovaní paušálnych výdavkov nadväzuje na zákon o evidencii a je v súlade s programovým vyhlásením vlády z 13.4.2016, citujem: „S cieľom vytvárať vhodné podmienky pre umeleckú tvorbu bude vláda riešiť sociálny status umelcov v slobodnom povolaní, a to aj znížením daňového zaťaženia umelcov, či zvýšením paušálnych výdavkov.“

V tejto chvíli samozrejme SKKD nemôže garantovať konečné schválenie návrhu, ale pozitívnym posunom je to, že už neriešime len samotnú myšlienku („či“ a „ako“), ale že návrh je už pripravený v paragrafovom znení.

b/ informácia o priebehu evidencie pri Fonde na podporu umenia

Mgr. Dana Mifkovičová, ktorá na zasadaní zastupovala Fond na podporu umenia, podala základné informácie: 21.6.2016 bolo zasadnutie odbornej komisie, v rámci evidencie profesionálnych umelcov bolo na posúdenie odbornou komisiou predložených 41 úplných žiadostí, z toho 30 žiadostí formulár „typ A“ a 11 žiadostí formulár „typ B“. Odborná komisia schválila 30 žiadostí o zápis do evidencie profesionálnych umelcov, odmietla 2 žiadosti o zápis, 2 žiadosti navrhla na preradenie z typu A do typu B a 7 žiadostí navrhla na doplnenie a na opätovné posúdenie.

Konštatovala, že žiadne zásadné problémy pri evidencii profesionálnych umelcov nezaznamenali.

P.Kráľ doplnil, že všetky informácie sú veľmi transparentne zverejnené aj na webe FPU. Zdôraznil, že pre tých, ktorým doteraz nie je jasný praktický zmysel evidencie profesionálnych umelcov pri FPU, je práve pripravený návrh na zníženie daňového zaťaženia umelcov prvou konkrétnou odpoveďou. Vyjednávanie so zodpovednými predstaviteľmi štátu nikdy nebolo a ani nebude jednoduché, ale v závislosti na našej vyjednávacej sile a reálnej podpore umelcov by mali postupne nasledovať ďalšie opatrenia.

M.Brezovská mala vecnú pripomienku k spôsobu preukazovania umeleckej činnosti, pretože nie každé umelecké povolanie má možnosť preukazovať „hard copy“ o svojej činnosti. Platí to najmä o oblasti audiovízie, kde sú tvorcovia často zmluvne viazaní nezverejňovať svoje dielo bez súhlasu producenta, čo je v prípade veľkých zahraničných klientov veľmi problematické. Existujú však ja iné spôsoby, akým svoju tvorbu v takomto prípade preukázať. Napr. uvedením webového linku na trailer k filmu či odkazom na tvorcove diela, chránené ochrannou organizáciou kolektívnej správy práv, atď. Tvorba veľkej väčšiny umeleckých profesií je dnes prezentovaná na internete. Podstatou je, aby bol celý proces jednoduchý a bez zásadných prekážok. Požiadavky v zmysle zákona by preto mali byť dostatočne flexibilné.

P.Kráľ požiadal Mgr. Danu Mifkovičovú, aby o tejto pripomienke informovala predstaviteľov FPU a príslušnej komisie, a zároveň navrhol, aby M.Brezovská svoju pripomienku pripravila pre FPU písomne.

P.Kráľ zároveň požiadal Mgr. Danu Mifkovičovú, aby tlmočila ochotu Grémia SKKD spolupracovať s FPU a príslušnou komisiou pri riešení prípadných ďalších problémov spojených s praktickým uplatňovaním zákona o evidencii profesionálnych umelcov či jeho interpretáciou.

c/ priebežné poskytovanie informácií pre umelcov

P.Kráľ konštatoval, že je potrebné pokračovať v poskytovaní informácii umelcom, potrebu preukázala i predchádzajúca diskusia. V tomto roku už zorganizoval semináre v Bratislave, Banskej Štiavnici, Martine, zapojil sa do diskusie v časopise Romboid (číslo 4-5) a so šéfredaktorkou Romboidu Stanislavou Repar sa predbežne dohodol na pokračovaní diskusie na jeseň. Súčasťou informačných seminárov bol vždy aj priestor na otázky. Bude v tom pokračovať, je ochotný vycestovať aj na východné Slovensko. Informácie sú aj v Ročenkách SVU, na webe FPU a SKKD.

4/ Ministerstvo kultúry, 19.7.2016: Úvodné stretnutie pracovnej skupiny na prípravu Národnej stratégie v oblasti duševného vlastníctva

Podrobnú informáciu o priebehu úvodného zasadania pracovnej skupiny poskytol B.Jelenčík: zapojenie do práce tejto pracovnej skupiny považuje za potrebné.

Pozitívny bol značný záujem o účasť zo strany členov SKKD: na 1. zasadaní pracovnej skupiny sa zúčastnili 3 zástupcovia - Braňo Jelenčík, Lubo Fifik a Olga Ruppeldtová, prítomný bol aj zástupca LITA, záujem o zapojenie v budúcnosti prejavila aj D. Podmaková, Ján Jamriška a J.Zima, takže podľa konkrétneho programu jednotlivých zasadaní i časových možností našich zástupcov bude možné zastúpenie aktualizovať.

5/ Európska komisia: spustenie verejnej konzultácie k prípadnému zníženiu sadzby DPH na e-knihy - prebieha do 19. 9. 2016, link na konzultáciu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/VATepub2016

                Iniciatívu, aktivity či reakcie očakávame predovšetkým zo strany tých našich členov, ktorých sa téma bezprostredne dotýka.

6/ Conference on the Future of Work in the Media, Arts and Entertainment Sector,

Brusel 8. - 9. sept. 2016, Európsky parlament

Konzultácia organizátorov podujatia so zastúpením SR v Bruseli, MPSVaR a MK o vyslaní zástupcu za SR vyústila do pozvania pre predsedu Grémia SKKD P.Kráľa vystúpiť s prejavom v úvodnom paneli. SKKD sa na financovaní nákladov pracovnej cesty podielať nebude. P.Kráľ sa chce venovať témam, ktoré riešime na Slovensku a ktoré sú pre umelcov dôležité: právne a sociálne postavenie umelca, štatút umelca, naša koncepcia a vízia, odporúčanie pre UNESCO.

7/ Príprava konferencie UNESCO/MK/MZV/SKKD 23.11.2016, UMELKA

Už od decembra 2015 pripravujeme medzinárodné podujatie, na ktorom spolupracujeme s generálnou tajomníčkou SK UNESCO Editou Filadelfiovou, velvyslankyňou SR v Paríži Klárou Novotnou a predstaviteľmi MZV a MK. Konferencia sa uskutoční dňa 23.11.2016 v Umelke pri príležitosti Predsedníctva Slovenska v Rade EÚ k aktuálnym otázkam implementácie Dohovoru UNESCO.

                Na konferencii je predbežne z našej strany dohodnuté vystúpenie P.Kráľa a M.Brezovskej. Chceme aj tu upozorniť najmä na problémy, s ktorými zápasia umelci na Slovensku a na rozpracované návrhy na riešenie, je to šanca pripomenúť potreby umelcov, štatút umelca, návrh na riešenie daňového zaťaženia umelcov. Predpokladáme účasť zástupcov MK a MZV, v štádiu riešenia je pozvanie predstaviteľa UNESCO z Paríža. Potrebná a vhodná je účasť za SKKD a umelcov vôbec, najhoršie je demonštrovať nezáujem umelcov o riešenie otázok ich sociálneho a právneho postavenia.

                V mene SKKD pozveme aspoň jedného člena ECCD alebo IFCCD. Z praktického hľadiska sa javí najpriechodnešie pozvať Yvonne Gimpel z Rakúska. M.Brezovská s ňou možnosť jej účasti prekonzultuje.

8/ Voľba 5. člena Grémia SKKD

                Po krátkej diskusii bola PhDr Kateřina Javorská, ktorú odporučil Slovenský syndikát novinárov, jednohlasne zvolená za členku Grémia SKKD, kde nahradí dlhoročného člena Grémia Petra Kerlika. Gratulujeme a tešíme sa na spouprácu.

9/ Úhrada členského poplatku IFCCD/ECCD

Grant FPU sme na medzinárodné aktivity a členské ECCD na rok 2016 nedostali, napriek tomu prítomní schválili uhradenie členského poplatku z našej finančnej rezervy. M.Brezovská požiada Carmen Morales (IFCCD) o zaslanie faktúry v minimálnej možnej výške, sekretár Grémia M.Korenčiová následne faktúru uhradí.

10/ Aktualizácia e-mailovej databázy členov Koaličnej rady

                Platí trvalo a dlhodobo: Pokiaľ nájdete v adresári Koaličnej rady chybné adresy, resp. viete o aktuálnych adresách, na ktoré by e-maily SKKD mali byť posielané, informujte nás prosím (sekretár Grémia SKKD: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

11/ Schválené uznesenia zo zasadnutia Koaličnej rady SKKD

                1/ Koaličná rada zvolila za 5. člena Grémia SKKD PhDr Kateřinu Javorskú.

                2/ Koaličná rada berie na vedomie aktuálne informácie a poveruje všetkých členov Koaličnej rady, aby ich ďalej šírili v okruhu svojej pôsobnosti a najmä vo vlastných združeniach.

                3/ Koaličná rada schvaľuje pozvanie zástupcu ECCD na konferenciu dňa 23.11.2016 v Bratislave a poveruje členov Koaličnej rady spropagovaním akcie a zabezpečením účasti za jednotlivé združenia; mená záujemcov o účasť žiadame priebežne zasielať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

 

12/ Rôzne

                V diskusii J.Zima zdôraznil potrebu aktivizovania členov, výraznejšej podpory pri presadzovaní cieľov SKKD a zviditeľňovanie oprávnených požiadaviek umelcov, najmä s využitím médii. P.Kráľ pripomenul, že pripravovaná konferencia UNESCO je pre to dobrou príležitosťou, ale aj iné iniciatívy zo strany združení SKKD sú vítané.

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť do 14.5.2020

Návštevnosť od mája 2020

099004
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
85
29
114
97181
11214
944
99004

Your IP: 3.80.5.103
2021-06-22 09:25

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)