SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

...................................................................................................................................................................

SLOVAK COALITION FOR CULTURAL DIVERSITY

Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava, Slovak republic • Phone: +421 915 713 314, +421 905 264 662

                                                                                                    

               

Zápisnica z rokovania

Koaličnej rady Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu,

ktoré sa uskutočnilo v utorok dňa 1.3. 2016 od 18:00

v kaviarni divadla Malá scéna STU, Dostojevského rad, Bratislava

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1/ Otvorenie a schválenie programu

 Predseda Grémia SKKD Pavol Kráľ privítal prítomných, otvoril zasadanie a poveril vedením člena Grémia Petra Kerlika. Program bol schválený bez pripomienok.

 2/ Správa o činnosti za posledných 12 mesiacov

                 Predseda Grémia SKKD Pavol Kráľ informoval o činnosti za posledné obdobie, s podrobnejším komentárom k najdôležitejším otázkam.

 Grémium SKKD pracovalo v zložení:

 Pavol Kráľ, predseda,

 Jozef Švoňavský, podpredseda

 Mirka Brezovská, člen

 Peter Lipa, člen

 Peter Kerlik, člen

 Monika Korenčiová, tajomník

 Prehlad aktivít SKKD za posledné obdobie

 - aktívna dlhodobá spolupráca s medzinárodnými asociáciami umelcov – ECCD, IFCCD, pravidelne účasť na ich podujatiach (Paríž, Brusel, Berlín, Stockholm, Vilnius, Madrid, Salvador de Bahia, Praha, Sevilla, Frankfurt a iné)

 - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu je dlhodobo považovaná za jednu z najaktívnejších koalícií v rámci ECCD a IFCCD, tomu zodpovedá i zastúpenie v ich vedení:

 - členka Grémia SKKD Mirka Brezovská je členkou Rady riaditeľov IFCCD

 - predsedovi SKKD Pavlovi Kráľovi ponúklo vedenie ECCD funkciu Vice-Prezidenta

 - Kongres IFCCD a medzinárodné fórum pri príležitosti 10. výročia Konvencie UNESCO o kultúrnej diverzite, za účasti gen. riaditeľky UNESCO, Mons, Belgicko 22. - 26. október 2015: za slovenskú koalíciu sa zúčastnil predseda SKKD Pavol Kráľ a členka Grémia SKKD Mirka Brezovská

 - v júni 2015 na Konferencii zmluvných strán Dohovoru UNESCO predseda SKKD Pavol Kráľ zvolený za člena Medzivládneho výboru na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov. Ide o vôbec prvé zastúpenie Slovenska v tomto výbore

 - zasadanie Medzivládneho výboru UNESCO pre kultúrnu diverzitu, Paríž, Francúzsko 14. – 16. december: zúčastnil sa predseda SKKD Pavol Kráľ, člen Medzivládneho výboru UNESCO

                - na zasadaní bola predstavená sumárna správa k Dohovoru UNESCO v rozsahu 240 strán Global report – Re/ Shaping Cultural Policies, ktorá obsahuje veľmi zaujimavé informácie, link: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242866e.pdf

                 - medzivládny výbor UNESCO urobil prelomové rozhdnutie schválením návrhu IFCCD o posilnení účasti občianskej spoločnosti pri implementácii Dohovoru UNESCO o diverzite; Charles Vallerand, gen. tajomník IFCCD sa za tento úspech, dosiahnutý vďaka výraznej a koordinovanej podpore členov Medzivládneho výboru z niekoľkých krajín, menovite poďakoval mailom Yvonne Gimpel z Rakúska, Pavlovi Kráľovi zo Slovenska, Christine Merkel z Nemecka a zástupcom Austrálie a Santa Lucie (citát z jeho mailu: I’m very pleased to report that the Intergovernmental Committee has adopted at its 9th regular session last December in Paris a ground-breaking decision on the participation of civil society in the implementation of the Convention, They were (then) submitted in writing by IGC committee members Yvonne Gimpel of the Austrian Delegation, with the support of Pavol Kral for the Slovak Delegation, Christine Merkel for Germany and others including Saint Lucia and Australia.)

 - zastúpenie SKKD v poradných orgánoch Vlády SR a Ministerstva kultúry:

                 - Rada vlády SR pre kultúru

 – Výbor pre umenie

 - Výbor pre kultúrno-osvetovú činnosť

 - Výbor pre média

 - Pracovná skupina k analýze odmeňovania zamestnancov v odbore kultúry a návrh spôsobu zlepšenia úrovne ich odmeňovania

 - Pracovná skupina k štatútu umelca

 - Pracovná skupina pre rekodifikáciu autorského práva v SR

 - Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

 - Sektorová rada MK pre Národnú sústavu povolaní a Národnú sústavu kvalifikácií v rámci projektu EÚ pre zvýšenie zamestnanosti

 Niektoré zo splnených cieľov, ktoré SKKD iniciovala, podporovala, pripomienkovala resp. podielala sa na ich príprave v poslednom období:

 - Štatút umelca – proces schvalovania:

 - apríl 2015: prvý krát (po štvrťstoročí viac či menej intenzívnej diskusie) dosiahnutý na zasadaní pracovnej skupiny MK zásadný konsensus v otázke podoby prvej časti zákona – definovanie a registrácia profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní

 - následne doriešená definitívna legislatívna podoba

 - 11. júna 2015 ukončené medzirezortné pripomienkové konanie

 - 11. augusta 2015 návrh schválila Legislatívna rada Vlády

 - 26. augusta návrh zákona schválila Vláda SR

 - 11. novembra návrh zákona schválený Národnou radou, s účinnosťou od 1.1.2016

 - hlavné princípy schválenej právnej normy o registrácii:

                                                - dobrovoľnosť

                                                - jednoduchosť: registrácia len raz a s trvalou platnosťou

                                                - rozhodovať budú umelci, nie štát

 - registrácia nie je cieľ, ale cesta k 2. etape = konkrétnym opatreniam, je to uvedené vo všetkých dokumentoch, ktoré boli súčasťou schvaľovania zákona

 

- P.Kráľ zdôraznil potrebu registrácie, pripomenul, ako môžu jednotliví umelci pomôcť k rozbehnutiu druhej etapy - prijatiu konkrétnych opatrení na riešenie špecifických problémov umelcov: Môžu prejaviť svoj záujem a podporiť proces tým, že sa zaregistrujú v systéme – link na informácie k zaregistrovaniu: http://www.fpu.sk/profesionalny-umelec. Snáď ani netreba vysvetľovať, že pokiaľ bude v systéme zaregistrovaných len zopár výtvarníkov, spisovateľov, hercov, tanečníkov či hudobníkov, nikto nebude ochotný zaoberať sa prípravou zákona pre tak zanedbateľne malú skupinu umelcov: naopak, bude to interpretované ako dôkaz zlyhania myšlienky… a po desaťročiach diskusií o štatúte umelca a náročnom nekonečnom vyjednávaní premárnime svoju šancu odraziť sa od dna a vrátime sa zase na bod nula.

 - Peter Kerlik pripomenul diskusiu, ktorú otvára k tejto otázke časopis Romboid. Prítomný bol aj zástupca časopisu. P.Kráľ prisľúbil reagovať na otázky redakcie časopisu.

 - Novela stavebného zákona: 27.05.2015 Vláda SR schválila novelu stavebného zákona, ktorého súčasťou je aj splnená úloha ministerstva kultúry z programového vyhlásenia vlády - povinnosť umiestňovania umeleckých diel na novostavbách alebo na obnovených existujúcich stavbách financovaných z rozpočtu verejnej správy ako i ochrana už existujúcich umeleckých diel, ktoré sú súčasťou verejných stavieb. Z rokovania Národnej rady bol zákon v septembri 2015 stiahnutý na dopracovanie.

 - Rekodifikácia autorského zákona: Národná rada zákon schválila 1. júla 2015, prezident zákon podpísal 24. júla 2015

 - Podpora pôvodnej slovenskej tvorby - Novela zákona o vysielaní a retransmisii: vláda návrh schválila 15. apríla 2015, následne zákon schválila Národná rada. Na základe novely budú musieť súkromné rádiá už v roku 2016 vyčleniť najmenej 20 percent a od roku 2017 najmenej 25 percent vysielacieho času mesačne pre slovenskú tvorbu. V prípade verejnoprávneho rozhlasu to bude najskôr 30 a potom minimálne 35 percent.

 - 14. mája 2014 Vláda SR schválila Stratégiu rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020. Dopracovanie tejto stratégie bolo najdôležitejším výsledkom v priebehu uplynulého roku. V prípade, že sa ju skutočne podarí zrealizovať, by mohla Stratégia znamenať zásadný obrat v rozvoji kultúry na Slovensku; v nadväznosti na schválenú Stratégiu MK vypracovalo za účasti odbornej verejnosti Akčný plán na roky 2015 – 2017, ktorý obsahuje 60 konkrétnych a termínovaných úloh  

 - Fond na podporu umenia – od 1.1.2016 je funkčný – vytvárajú sa komisie, je už možné žiadať o granty a štipendiá; P.Kráľ informova o stretnutí s riaditeľom FPU p. Kovalčíkom a prejavení obojstranného záujmu o spoluprácu

 - Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu: 11. 11. 2015 začalo Medzirezortné pripomienkové konanie

 k Akčnému plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu. Link:

 https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?insteiD=1&;;mateiD=8721&langeiD=1 Informáciu o možnosti pripomienkovať tento dôležitý dokument P.Kráľ rozoslal členom Koaličnej rady SKKD. Nedostal však žiadnu reakciu. Následne 26. novembra 2015 sa konalo zasadanie Výboru pre stratégiu rozvoja kultúry k tomuto materiálu. Na zasadaní sa P.Kráľ vyjadril k malému záujmu odbornej verejnosti o túto tému. Jeden z dôvodov vidí v nepochopení významu, ktorý má do istej miery nielen na Slovensku čiastočne mätúci pojem „priemysel“ – mnohí si pod ním predstavujú dymiace komíny, giganty typu Slovnaft, Dusľo Šala či VSŽ. Pritom už v roku 2010 v jednom zo základných dokumentov Európskej komisie k tejto téme (Green Paper/ Unlocking the potential of cultural and creative industries) - sa v bode 3. 3. doslovne píše:

 Ako bolo uvedené, mnohí podnikatelia v kultúrnom a kreatívnom priemysle sú malé až stredné podniky. Medzi nimi vo veľkej miere prevažujú podniky, v ktorých pracuje jedna až dve osoby a ktoré predstavujú nový typ „podnikajúcich jednotlivcov“ alebo „podnikajúcich pracovníkov v oblasti kultúry“, ktorých už nemožno zaradiť do pôvodne typických vzorov pracovníkov na plný pracovný úväzok.

 Zameranie práve na tieto drobné subjekty je veľmi dôležité: to je šanca aj pre oblasti či „hladové doliny“ kde veľká investícia typu automobilky nikdy nepríde. Preto je veľmi dôležité opakovane a zrozumiteľne vysvetlovať, o čo ide (prípadne používať doplnkovo aj termíny sektor alebo odvetvie): ak odborná verejnosť problematiku nepochopí, tak o ňu nebude mať záujem a potenciál pre rozvoj kultúry i spoločnosti ostane nevyužitý.

 V otázke nutnosti spropagovania a vysvetľovania problematiky sa dosiahla vo Výbore zhoda.

 Druhá pripomienka P.Kráľa sa týkala potreby zamerania na systémové projekty, ktoré môžu dlhodobo ovplyvniť jednotlivé oblasti kultúry. Písomne pripravil návrh 3 konkrétnych riešení, naväzujúcich na Akčný plán (v plnom znení viď Ročenka SVÚ: http://preview.triad.sk/svu/svu_rocenka2015_16.pdf, str 106 až 109).

 Na záver tohoto bodu P.Kráľ pripomenul prezentáciu aktivít SKKD na webe SKKD a opäť aj v Ročenke SVÚ, ktorú rozdal prítomným.

 3/ Správa o hospodárení Grémia SKKD

 Informácie predložila tajomníčka Grémia Monika Korenčiová (bod bol prejednaný v záverečnej časti zasadania).

                 V roku 2015 sme vypracovali dve žiadosti o grant, dostali sme len príspevok na členské v medzinárodných organizáciach, žiadosť o príspevok na medzinárodnú spoluprácu bola zamietnutá, k čomu sa predseda Grémia kriticky písomne vyjadril (listom na MK i v Ročenke SVÚ).

                 Na druhej strane, autorská organizácia LITA nám poskytla na medzinárodnú spoluprácu príspevok 1000 Eur, za čo jej ďakujeme.

                 V roku 2016 P.Kráľ, M.Brezovská a M.Korenčiová vypracovali žiadosť o finančný príspevok FPU na členské IFCCD a medzinárodné aktivity.

 4/ Diskusia o činnosti a cieľoch pre rok 2016

             Na úvod P.Kráľ predstavil hlavné úlohy, ktoré nás predbežne v roku 2016 čakajú:

 Medzi hlavné ciele SKKD trvalo patrí

 - podpora implementácie Dohovoru UNESCO z roku 2005 o ochrane a podpore rôznorodostí kultúrnych vyjadrení,

                 - zlepšenie podmienok pre rozvoj tvorivosti, kultúry a umenia,

                 - zlepšenie právneho a sociálneho postavenia umelcov.

                 Niektoré z priorít pre nasledujúce obdobie, v rôznom štádiu rozpracovanosti

 - Štatút umelca – v náväznosti na schválený zákon, umožňujúci registráciu profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní pri Fonde na podporu umenia, príprava a realizácia konkrétnych opatrení na zlepšenie právneho a sociálneho postavenia umelcov

                 - podpora registrácie, poskytovanie informácií, stretnutia s umelcami, i vzhľadom na časté nepochopenie či negatívne vyjadrenia v médiách

                 - spolupráca s FPU pri uvádzaní do praxe

 - realizácia opatrení v súlade so schválenou Stratégiou rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020

 – plnenie akčného plánu a jeho daľšie konkretizovanie

 - spolupráca pri dopracovaní Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu, napr.

 - príprava návrhu na započítanie nákupu umeleckých diel medzi položky znižujúce daňový základ

 - švédsky model - MU agreement

 - príspevok na návštevníka kultúrneho podujatia (koncert, divadlo, výstava, ....)

 - schválenie novely stavebného zákona Národnou radou SR a pokračovanie pracovných rokovaní na MK k otázke vykonávacej vyhlášky k novele stavebného zákona

 - pokračujúca spolupráca na národnom projekte "Tvorba národnej sústavy kvalifikácií“

 - iniciovanie a aktívna spolupráca pri príprave zákonov pre oblasť kultúry

 - pokračovanie v iniciatíve za schválenie odporučenia UNESCO k Štatútu umelca: návrh vypracoval Pavol Kráľ a 18.novembra 2015 zaslal tajomníčke Dohovotu UNESCO Danielle Cliche (viď Ročenka SVÚ, str 92 až 97, link: http://preview.triad.sk/svu/svu_rocenka2015_16.pdf, v pôvodnej anglickej verzii)

 - úzka spolupráca s IFCCD/ ECCD

 - ukončenie členstva v ECA k 31.12.2015

 - informovanosť členov: web SKKD – poďakovanie si zaslúži Lubo Belák, ktorý webovú stránku spravuje; potreba pravidelne dopĺňať informácie, návštevnosť webovej stránky SKKD dosiahla počet 300 000 !!

 Aktuálne úlohy v najbližších týždňoch

 - na základe predbežnej dohody P.Kráľa s Editou Filadelfiovou, novou generálnou tajomníčkou Slovenskej komisie UNESCO na plenárnom zasadaní (feb 2015), v období marec/apríl stretnutie k otázke usporiadania medzinárodnej konferencie, predbežný koncept pripravil P.Kráľ:

 Počas stretnutí s pani Klárou Novotnou, veľvyslankyňou a stálou delegátkou SR pri UNESCO, sme diskutovali o jej návrhu:

 Zorganizovať podujatie na jednu z aktuálnych tém implementácie Dohovoru. Výsledkom rozhovorov bolo predbežné spresnenie možnej podoby podujatia:

 Formálny dôvod: Predsedníctvo SR v Rade EÚ v 2. polroku 2016 / SR v medzivládnom výbore UNESCO / 90. výročie uvedenia do prevádzky najstaršej galérie na Slovensku – Umeleckej besedy, kontinuitne slúžiacej kultúrnej verejnosti (pripravuje sa výstava Všetko najlepšie k narodeninám J)

 Praktický dôvod: Zviditeľniť aktivity Slovenska pri implementovaní Dohovoru smerom k zahraničiu i k slovenskej verejnosti, zviditeľniť samotný Dohovor a jeho význam pre Slovensko

 Hlavní organizátori: SK UNESCO, (MZVaEZ) MK SR, Občianska spoločnosť (SKKD a SVÚ)

 Miesto: Galéria UMELKA v Bratislave (aktuálne k dispozícii pre cca 40 sediacich účastníkov, ozvučenie, projekcia, v prípade väčšieho počtu účastníkov by bolo potrebné zabezpečiť stoličky, resp. zrealizovať časť podujatia naproti v Aule UK).

     Téma podujatia: jednaaktuálnych tém implementácie Dohovoru, ktorá musí rezonovať s cieľovou skupinou, teda Slovenskou odbornou verejnosťou. Mala by nadviazať na tematické okruhy slovenského predsedníctva v Rade EÚ a zároveň zaujať sekretariát Dohovoru, aby prijali pozvanie k účasti. Tému je ešte potrebné spresniť.

     Účastníci: slovenská odborná verejnosť, členovia Medzivládneho výboru UNESCO a medzinárodných kultúrnych organizácií (IFCCD, ECCD, ...)
    Rokovací jazyk: angličtina a slovenčina, nutné zabezpečenie tlmočenia
    Prezentácie:      MZVaEZ – pozvaní odborníci zo zahraničia, MK SR, SKKD
    Zapojenie sponzorov?
    Termín: 1 deň, v období nov/dec 2016

 - konferencia ECCD, 22. marec, Brusel alebo Paríž

 - 9.3. o 13:30 stretnutie s členmi Európskej komisie k téme „Hodnotenie a modernizácia právneho rámca vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva“

 5/ Aktualizácia e-mailovej databázy členov Koaličnej rady

 P.Kráľ požiadal o doplnenie a aktualizovanie databázy (maily sa často vracajú ako nedoručiteľné) a pripomenul potrebu rozosielať cez členov Koaličnej rady informácie ďalej v rámci svojich organizácií.

 6/ Voľba členov Grémia SKKD

             Bod uviedol Peter Kerlik. Požiadal prítomných o návrhy a informoval ich aj o postoji súčasných členov Grémia k prípadnému znovuzvoleniu. Po diskusii sa hlasovalo o zložení Grémia a uzneseniach.

 7/  Výsledok hlasovaní a uznesenia Koaličnej rady SKKD

 Uznesenie č.1: Koaličná rada SKKD zobrala na vedomie Správu o činnosti Grémia SKKD v roku 2015 a návrh priorít na rok 2016.

 Uznesenie č.2: Koaličná rada SKKD schválila jednohlasne postup svojich zástupcov pri rokovaniach v rámci poradných orgánov MK a Vlády SR i pri rokovaniach v rámci IFCCD, ECCD a UNESCO.

 Uznesenie č.3: Koaličná rada SKKD predĺžila jednohlasne do marca 2017 mandát súčasným členom Grémia SKKD: predsedovi Grémia Pavlovi Kráľovi, podpredsedovi Grémia Jozefovi Švoňavskému, členom Grémia Mirke Brezovskej, Petrovi Lipovi a Petrovi Kerlikovi.

 Uznesenie č.4: Koaličná rada SKKD podporila jednohlasne návrh odporučenia UNESCO k štatútu umelca, ktorý v mene SKKD zaslal tajomníčke UNESCO predseda SKKD P.Kráľ

 Zápis pripravil:                  Akad. mal. Pavol Kráľ, predseda Grémia SKKD

 Overili:                                 Mirka Brezovská, člen Grémia SKKD a Peter Lipa, člen Grémia SKKD

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť do 14.5.2020

Návštevnosť od mája 2020

099076
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
157
29
186
97181
11286
944
99076

Your IP: 3.80.5.103
2021-06-22 10:11

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)