SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

Vážené kolegyne a kolegovia,

chceme sa s Vami podeliť o praktické informácie k vyplneniu formulára MK, ktoré máme od pána Smolku, jedného z iniciátorov listu premiérovi.

Volal mu pán Taliga z MK, a veľmi nás prosí o nasledovné k dotazníku - formuláru:

1) chápme, že panie na infolinke MK sú tiež len ľudia, sú zahltené návalom telefonátov, a možno niekedy nevedia úplne adresne vyhodnotiť, čo sa pýtame, a o možno nie úplne správne odpovedajú... TEDA - zásadné info priamo od zdroja sú tu:

2) Formulár vypĺňa KAŽDÝ subjekt, ktorý mal v roku 2019 akýkoľvek príjem z činnosti v kultúre, a je úplne jedno, či to bol hlavný alebo vedľajší príjem, alebo súbeh, alebo "prilepšenie". Taktiež, ak máte ako osoba viacero sro, oz, alebo ste mali tento príjem aj ako fyz. osoba, za každý takýto subjekt treba vypĺňať, aj keby ste ich mali 300!

3) Týka sa to akýchkoľvek umeleckých činností, služieb, remesiel, teda, umelci, technici, agentúry, manažéri, produkční, hudobníci, výtvarníci, architekti, herci, tanečníci, dídžeji, ľudia od eventov, pomocníci, nosič, firmy, neziskovky, VŠETCI.

4) Tento formulár slúži na zber dát, nie je to žiadna žiadosť o pomoc či kompenzáciu, tie výzvy budú nasledovať až po tomto formulári. Teda, vyplňte ho aj tí, ktorí nie ste zasiahnutí koronakrízou, a ani nič žiadať nechcete a nebudete. Je to formulár, ktorý má združiť, pomenovať a zatriediť VŠETKY subjekty pracujúce akýmkoľvek spôsobom v KKP v SR, a v druhom rade má odhadnúť pokles tejto práce a príjmu v tomto roku.

5) Bolo nešťastne odkomunikované, že existujú nejaké "kompletne a nekompletne" vyplnené formuláre: všetky, ktoré boli odoslané, boli v poriadku. Práve preto, že sú vo formulári povinné a nepovinné kolónky, MK samozrejme, nečaká, že všetky kolónky sme schopní všetci 100% vyplniť, je to zisťovací dotazník, nie daňové priznanie! 

6)

Zrekapitulujem - prosím, toto je v tejto chvíli najzásadnejšie, prosím, zabudnime na "výklady" k formuláru, ktoré sa tu množia - formulár vypĺňajú všetky fyzické osoby, právnické osoby, aj iné subjekty, všetky kolónky nie sú povinné, nie je to formulár na žiadanie pomoci, a je to formulár pre VŠETKY druhy umení, manažérskych a obslužných profesií, a tiež aj všetkých remesiel v KKP.

S pozdravom

Pavol Kráľ,

predseda Grémia Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu

Vážené kolegyne a kolegovia,

zrejme Vám neunikli aktivity zástupcov umelcov v poslednom období, ktorí opäť pripomínajú negatívne až zničujúce dopady pandémie na sektor kultúry a pomalé, nedostatočné kompenzačné opatrenia na záchranu umelcov a kreatívneho sektora. Pripomeňme si aspoň niektoré aktivity:

- už v septembri sme zverejnili článok Ako prekonať krízu v umení: cieľom sú góly, nie pobehovanie po ihrisku, ktorý sme spolu s doplňujúcimi informáciami poslali 5. októbra v mene SVÚ a SKKD ministerke kultúry ako prílohu k žiadosti o stretnutie, pozri:

-          https://svu.sk/sk/pavol-kral-ako-prekonat-krizu-v-umeni-cielom-su-goly-nie-pobehovanie-po-ihrisku/  

-          https://svu.sk/sk/ako-prekonat-krizu-v-umeni-cielom-su-goly-nie-pobehovanie-po-ihrisku/

- v mene  SVÚ i SKKD sme podporili otvorený list premiérovi, odoslaný dňa 5.10.20, pozri: https://svu.sk/sk/otvoreny-list-premierovi/

Jednou z aktuálnych reakcií zo strany MK je Prieskum – pracovníci v kultúre a kreatívnom priemysle 2020, dostupný na: http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/covid-19/formular-3a2.html

Vyzývame Vás, aby ste dotazník vyplnili za seba ako jednotlivci (týka sa umelcov, ale i všetkých ostatných pracovníkov v kreatívnom priemysle), ale i v mene svojich organizácii, združení a pod, a to v termíne do 19.10.2020.

Dotazník – v prípade, že sa do akcie zapojí dostatočný počet umelcov a pracovníkov v kultúre – môže spresniť odpovede na 2 otázky:

1/ aký veľký je kultúrny a kreatívny sektor  (uvádzajú sa čísla okolo 220 000, čo je viac, ako počet ľudí v automobilovom priemysle)

2/ aký veľký je negatívny dopad prijímaných opatrení v čase pandémie na jednotlivcov a subjekty, pôsobiace v danom sektore.

Dostatočný počet odpovedí môže pomôcť pri presadzovaní adekvátnych opatrení na pomoc kultúre. Naopak, nezáujem zo strany tých, ktorí kultúrny a kreatívny sektor tvoria, môže byť vodou na mlyn skeptikom, ktorí spochybňujú veľkosť sektora i tvrdenia, že doterajšie kompenzačné opatrenia sú pre záchranu sektora nedostatočné. 

Ďakujeme za Vaše pochopenie a spoluprácu.

Pavol Kráľ,

predseda Slovenskej výtvarnej únie

predseda Grémia Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu

................................................................................................................................................................

Ďalšie zverejnené informácie k dotazníku:

https://kultura.sme.sk/c/22508105/stat-stale-nevie-kolko-ludi-v-kulture-od-marca-pracuje-ministerstvo-zacalo-zbierat-data.html

https://domov.sme.sk/c/22504814/vlada-rozdeli-peniaze-kulture-pomocou-dotazniku.html

SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

...................................................................................................................................................................

SLOVAK COALITION FOR CULTURAL DIVERSITY

Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava, Slovak republic • Phone: +421 915 713 314, +421 905 815

V Bratislave dňa 22. mája 2020               

Vážený pán štátny tajomník,

po pozornom preštudovaní rozsiahleho Odpočtu úloh z konzultačno-operatívnych videorokovaní MK zo dňa 21.5.2020 si uvedomujeme, že za Odpočtom je množstvo práce zodpovedných pracovníkov MK, čo si vážime a ďakujeme všetkým zainteresovaným pracovníkom MK, ktorí mali a majú úprimnú snahu dopady mimoriadnej situácie na kultúru riešiť.  

Na druhej strane však musíme konštatovať - a konzultácie s umelcami z rôznych oblastí umenia (vizuálne umenie, hudba, divadlo, ...) nám to potvrdzujú, že základné jednoduché a rýchle opatrenia pre umelcov stále chýbajú. Záchranná sieť zatiaľ prijatých kompenzačných opatrení umelcov zo značnej časti obchádza, prípadne – v porovnaní s ostatnými skupinami pracujúcich - majú nárok  na tú najnižšiu kompenzáciu (až 5,24 x nižšiu od najvyššej) a zároveň za najprísnejších podmienok.

Čítať ďalej: P. Kráľ - Vyjadrenie SKKD pre MK 22. mája 2020

Obsah

odpočtu úloh z konzultačno-operatívnych videorokovaní (24. - 29. 4. 2020)

podskupín pracovnej skupiny Rady vlády SR pre kultúru

pre riešenie následkov vzniknutých šírením ochorenia COVID- 19

na území Slovenskej republiky v oblasti kultúry.

Poznámka:  IKP – inštitút kultúrnej politiky

1. Spracovanie podmienok spustenia prevádzok, distribúcie a verejných kultúrnych podujatí podľa jednotlivých oblastí, rokovanie MK SR s hlavným hygienikom o termínoch spustenia.

 Spustené takmer všetky oblasti. Ďalej prebiehajú rokovania MK SR s hygienikmi v rámci Ústredného krízového štábu o rozfázovaní verejných kultúrnych podujatí a úprave podmienok pre kiná a divadlá.

 2. Preskúmanie možnosti pozastaviť odvody do umeleckých fondov na základe dobrovoľnosti

minimálne do konca roka 2020.

 Zákon č. 129/2020 Z. z. publikovaný 21. mája 2020.

 3. Preskúmanie možnosti novelizácie zákona 308/2000 Z. z. s ohľadom na rozhlasových

vysielateľov ešte pred samotnou rekodifikáciou.

 Zákon č. 129/2020 Z. z. publikovaný 21. mája 2020; novela zákona č. 308/2000 Z. z. rieši

účasť RTVS na výberových konaniach na frekvencie. Úprava viacerých programových

služieb v predprípravnej fáze legislatívneho procesu.

4. Otvorenie diskusie o znížení DPH a odvodoch do recyklačného fondu.

 

Príprava podkladov v spolupráci s IKP pre rokovanie s MŽP SR a MF SR.

 5. Otvorenie diskusie o znížení DPH na lístky do kina.

 Príprava podkladov v spolupráci s IKP pre rokovanie s MF SR.

 6. Príprava efektívneho nástroja na zber využiteľných dát pre oblasť hudobného umenia.

 Ukončený zber dát; update COVID-19 dát do 26.5. IKP pristúpi k príprave návrhu po

revízii výdavkov do konca júna.

 7. Príprava jednotného postupu pri riešení organizovania alebo zrušenia podujatia z vyššej moci.

 Ďalej prebiehajú rokovania MK SR s hygienikmi v rámci Ústredného krízového štábu o

rozfázovaní verejných kultúrnych podujatí (VKP) a úprave podmienok. Zákon č. 129/2020Z. z. publikovaný 21. mája 2020; obsahuje legislatívne ukotvenie podmienok zrušenia VKP.

 8. Otvorenie diskusie o novele Zákona NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch z dôvodu

ich funkčnosti a efektívnosti.

Reforma fondov/revízia fondov plánovaná do legislatívneho plánu úloh ešte na rok 2020

tak, aby sa mohla začať diskusia v priebehu júna v rámci DPS.

 9. Spracovanie podmienok spustenia prevádzok, natáčania a verejných kultúrnych podujatí podľa jednotlivých oblastí, rokovanie MK SR s hlavným hygienikom o termínoch spustenia.

 S hygienikmi vyrokované opatrenia vo vzťahu k nakrúcaniu AVD, galériám a múzeám.

Ďalej prebiehajú rokovania MK SR s hygienikmi v rámci Ústredného krízového štábu o

rozfázovaní ostatných verejných kultúrnych podujatí (VKP) a úprave podmienok kín a

divadiel.

 11. Spracovanie podmienok spustenia prevádzok, nakrúcania a verejných kultúrnych podujatí podľa jednotlivých oblastí, rokovanie MK SR s hlavným hygienikom o termínoch spustenia.

 S hygienikmi vyrokované opatrenia vo vzťahu k nakrúcaniu AVD. Ďalej prebiehajú

rokovania MK SR s hygienikmi v rámci Ústredného krízového štábu o úprave podmienok pre kiná.

 12. Potreba spracovať dve finančné čísla, ktoré hovoria o:

1. číslo bude vyjadrovať celkovú stratu oblasti

2. číslo bude vyjadrovať optimálne minimálnu finančnú potrebu oblasti pre jeho naštartovanie.

 Ukončený zber dát; update COVID-19 dát pripraví IKP do 26.5.

 13. Príprava efektívneho nástroja na zber využiteľných dát pre oblasť kultúrno-osvetovej činnosti a kultúrneho dedičstva.

 IKP pristúpi k príprave návrhu po revízii výdavkov do konca júna.

 14. Zrealizovanie Covid opatrenia pre konkrétne cieľové skupiny - remeselných výrobcov cez

ÚĽUV a vizuálnych umelcov formou intervenčných nákupov.

 Informácia o prebiehajúcich nákupoch a postupe bude predložená do 26.5.

 15. Príprava riešenia - systémového pohľadu, čo s malou kultúrnou infraštruktúrou, kde vziať

financie na sanovanie výpadku v samospráve pre oblasť kultúry, riešenie nezaradenia

verejnej správy ako prijímateľov pomoci z MPSVR SR a MH SR a systém použitia finančných

zdrojov z EÚ na riešenie problémov v oblasti lokálnej kultúry.

 Informácia o stave riešenia a ďalšom postupe plnenia bude predložená do 26.5.

 16. Príprava jednotného metodického postupu pri otváraní inštitúcií.

 Metodické usmernenia pre hygienické podmienky pre múzeá, galérie a knižnice.

 17. Príprava efektívneho nástroja na zber využiteľných dát pre oblasť architektúry a dizajnu.

 IKP pristúpi k príprave návrhu po revízii výdavkov do konca júna.

 18. Prediskutovanie otázky zaradenia architektúry do rezortu kultúry s pani ministerkou.

O stave riešenia bude informovať tajomníčka MKSR 26.5.

 19. Prekonzultovanie otázky zníženia DPH s pani ministerkou.

 V otázkach DPH sa ďalej pripraví komplexná analýza v spolupráci s IKP.

 20. Preverenie situácie s podporou do 200 tis. eur pre zamestnávateľov na udržanie pracovných miest.

Na celoplošnej úrovni podľa zistení MK SR rieši nástroj kurzarbeit.

 21. Príprava efektívneho nástroja na zber využiteľných dát pre oblasť scénického umenia.

 IKP pristúpi k príprave návrhu po revízii výdavkov do konca júna.

 22. Príprava efektívneho nástroja na zber využiteľných dát pre oblasť vizuálneho umenia.

 IKP pristúpi k príprave návrhu po revízii výdavkov do konca júna.

 23. Prehodnotenie a novelizovanie štatútu profesionálneho umelca tak, aby bol vykonateľný a

zaujímavý pre umeleckú obec.

 Potrebné riešiť v spojitosti s plánovanou revíziou platnej legislatívy a plánovanou reformou umeleckých fondov ešte v priebehu roku 2020.

 24. Potreba viac mediálne vystupovať a osloviť vládnych partnerov, aby zdôraznili potrebu

kultúry a vplyv opatrení na kultúru, potreba dostať kultúru do významnejších komunikačných

úrovní.

 Bola už upravená komunikačná stratégia MK SR. Zvýšila sa tiež frekvencia mediálnych

výstupov vedenia MK SR.

 

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť od mája 2020

134838
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
53
445
1977
130387
10604
7485
134838

Your IP: 77.75.77.72
2021-10-20 20:26

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)