SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu (SKKD)

 

Koaličná zmluva

Preambula

Predstavitelia občianskych združení a mimovládnych organizácií Slovenskej republiky, pôsobiacich v oblasti kultúry uvedení v Listine koaličných partnerov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto koaličnej zmluvy

  • v nadväznosti na medzinárodné dohovory pre oblasť kultúry[1] a v snahe napomôcť ich reálnemu naplneniu na domácej i medzinárodnej pôde,
  • vedomí si nevyhnutnosti zachovania a podpory rozvoja kultúrnej rozmanitosti v štádiu všeobecnej globalizácie spoločenského vývoja, ktoré si vyžadujú úplnú implementáciu kultúrnych práv, tak ako sú definované v článku 27 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v článkoch 13 a 15 Medzinárodného dohovoru o ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach,
  • uvedomujúc si svoju zodpovednosť, vyplývajúcu z mandátu, ktorý získali od jednotlivých zložiek kultúrnej obce Slovenska,
  • uvedomujúc si prevažne deštruktívne dôsledky komerčného tlaku na kultúru spoločnosti a jej hodnotové systémy,
  • vnímajúc neustále sa zmenšujúci priestor a zhoršujúce sa podmienky pre vznik a šírenie pôvodnej domácej tvorby a kultúrneho dedičstva na Slovensku, spôsobené limitovaným trhovým priestorom, špecifickou jazykovou kultúrou a expanziou kultúr ekonomicky disponovanejších štátov,
  • v presvedčení, že prosperita Slovenskej republiky je podmienená nielen jej ekonomickým rastom, ale aj dosiahnutím uspokojivejšej intelektuálnej, emocionálnej, morálnej a duchovnej existencie občanov, stimulovanej ich vlastnou kultúrou a jej schopnosťou reflektovať ich myslenie a cítenie, podporovať ich ľudskú identifikáciu sa v rámci vlastnej komunity, ale i v partnerstve s inými národmi a krajinami,
  • v snahe aktívne sa podieľať na tvorbe kultúrnej politiky Slovenskej republiky a jej uvádzaní do života prostredníctvom zodpovedajúcej legislatívy a jej výkonu v praxi

uzatvárajú túto

Koaličnú zmluvu

 

Článok 1.

Predmet zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára s cieľom:

1.1. v medzinárodnom prostredí:

1.1.1        spolupodieľať sa na aktivitách partnerských organizácií v zahraničí, smerujúcich k zachovaniu kultúrnej rozmanitosti

1.1.2        Presadzovať spoločenské a ekonomické podmienky na rozvoj slobody vyjadrovania a tvorby, na rozvoj tvorivých talentov a na prejav rozličných foriem tvorby kultúrnych hodnôt,

1.1.3        podporovať zásadu, aby štáty, alebo skupiny štátov, mali možnosť tvoriť, rozvíjať a uplatňovať vlastnú kultúrnu politiku vo všetkých jej oblastiach a formách,

1.1.4        presadzovať vyňatie kultúrnych produktov z obsahu medzinárodných komerčných dohôd a záväzkov všeobecnej liberalizácie obchodu v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO),

1.1.5        podieľať sa na rozvíjaní medzinárodných právnych noriem podporujúcich kultúrnu rozmanitosť a pluralizmus v súlade s Konvenciou UNESCO o ochrane kultúrnych obsahov a umeleckých vyjadrení,

1.2          v prostredí Slovenskej republiky:

1.2.1        aktívne sa zapájať do procesu tvorby právnych noriem Slovenskej republiky v záujme zachovania a rozvoja domácej kultúry vo všetkých oblastiach jej tvorby a pôsobenia,

1.2.2        koordinovať a vzájomne podporovať tie aktivity zástupcov jednotlivých oblastí kultúry, ktoré sú zamerané na ich rozvoj, prezentáciu a zvýšenie spoločenskej prestíže,

1.2.3        udržiavať permanentný dialóg a spolupracovať s oficiálnymi predstaviteľmi Slovenskej republiky v záujme zohľadnenia špecifických podmienok kultúry a rešpektovania kultúrnych potrieb v procese spoločenskej a ekonomickej transformácie Slovenskej republiky.

Článok 2.

 Koaliční parteri, pozorovatelia a ich záväzky.

 

2.1  Koaličným partnerom SKKD sa môže stať ktorákoľvek mimovládna organizácia pôsobiaca v oblasti kultúry na Slovensku, ale aj mimo jeho územia, ktorá si podpisom tejto Koaličnej zmluvy osvojí a prijme za svoje jej ciele a podmienky a zároveň predloží mandát (výboru, prezídia, predstavenstva, valného zhromaždenia – podľa stanov príslušnej profesijnej organizácie), ktorý splnomocňuje jej predstaviteľa konať v jej mene v rámci Koaličnej zmluvy. Mandát je prílohou Listiny koaličných partnerov.

2.2  Štatút pozorovateľa má organizácia, právnická, alebo fyzická osoba , ktorá podporuje ciele SKKD. Tento štatút oprávňuje pozorovateľa prostredníctvom svojho delegáta, resp. osobne, zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach Koaličnej rady, vyjadrovať sa k zámerom a materiálom pripravovaným SKKD, prípadne podávať iniciatívne podnety a návrhy. Štatút pozorovateľa nezakladá právo hlasovať o nich, ani byť volený do orgánov SKKD.

2.3  Štatút pozorovateľa vzniká podpisom Listiny pozorovateľov SKKD, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Koaličnej zmluvy. Ak chce štatút pozorovateľa získať právnická osoba, zástupca je povinný predložiť mandát v zmysle bodu 2.1. Právnická osoba môže požiadať o zmenu štatútu pozorovateľa za riadneho partnera za podmienok stanovených v ods. 2.1.

2.4  Koaliční partneri a pozorovatelia sa v súlade s touto Koaličnou zmluvou zaväzujú:

2.4.1        v zmysle § 830 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 zb.: Každý z účastníkov je povinný vyvíjať činnosť na dosiahnutie dohodnutého účelu spôsobom určeným v zmluve a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie tohto účelu.

2.4.2        informovať Grémium SKKD o vlastných iniciatívach, hlavne legislatívnych, o rokovaniach s oficiálnymi predstaviteľmi Slovenskej republiky a zahraničnými partnermi, týkajúcich sa problematiky podmienok ochrany a tvorby kultúrnych hodnôt,

Článok 3.

 Organizácia činnosti SKKD

 

3.1    Pre zabezpečenie realizácie cieľov vytvoria koaliční partneri tieto orgány:

3.1.1        Koaličnú radu

3.1.2        Grémium

3.2    Koaličná rada

3.2.1        je najvyšším orgánom SKKD,

3.2.2        skladá zo všetkých delegovaných zástupcov koaličných partnerov,

3.2.3        zasadá spravidla raz za štvrťrok, v odôvodnených prípadoch na vyžiadanie jednej pätiny všetkých delegovaných zástupcov koaličných partnerov ,

3.2.4        zasadnutie Koaličnej rady zvoláva a vedie Grémiom poverený člen SKKD,

3.2.5        zasadnutia Koaličnej rady sa zúčastňujú koaliční partneri a pozorovatelia SKKD,

3.2.6        rozhoduje o prizvaní hostí na zasadnutie Koaličnej rady,

3.2.7        program zasadnutia SKKD navrhuje Grémium SKKD,

3.2.8        koaliční partneri a pozorovatelia SKKD majú právo oboznámiť sa s podkladmi na rokovanie najmenej 7 dní pred stanoveným termínom rokovania. Distribúciu materiálov zabezpečuje Grémium e-mailovou poštou,

3.2.9        návrh programu rokovania má právo každý koaličný partner doplniť o ďalší bod na základe písomného návrhu, doručeného e-mailovou poštou ostatným koaličným partnerom a pozorovateľom SKKD najneskôr 3 dni pred stanoveným termínom rokovania,

3.2.10    každý koaličný partner má na zasadnutí jeden hlas. Koaličný partner môže vyjadriť svoje stanovisko ku konkrétnemu problému aj e-mailom,

3.2.11    nadpolovičnou väčšinou prítomných koaličných partnerov volí a odvoláva členov Grémia SKKD, 

3.2.12    dvojtretinovou väčšinou prítomných koaličných partnerov schvaľuje na základe návrhu Grémia SKKD koncepciu, stratégiu a program činnosti SKKD, vyhlásenia a materiály SKKD,

3.2.13    z jej zasadnutí sa vyhotovuje záznam, ktorý Grémium SKKD doručí koaličným partnerom a pozorovateľom SKKD do 7 dní po zasadnutí prednostne e-mailovou poštou.

3.2.14    na návrh Grémia SKKD schvaľuje zásady organizačného, administratívneho a finančného zabezpečenia činnosti SKKD

 

3.3    Grémium SKKD

 

3.3.1        tvorí päť zástupcov koaličných partnerov, ktorých volí Koaličná rada na obdobie jedného roka.

3.3.2        Grémium SKKD v čase medzi zasadnutiami Koaličnej rady vykonáva jej rozhodnutia, zabezpečuje podklady pre rokovanie Koaličnej rady, komunikáciu medzi koaličnými partnermi a pozorovateľmi SKKD a operatívne rieši problémy vo sfére zabezpečenia cieľov SKKD,

3.3.3        v prípade potreby, resp. z poverenia Koaličnej rady zabezpečuje komunikáciu s oficiálnymi predstaviteľmi štátu, medzinárodných inštitúcií a verejnosťou,

3.3.4        sleduje proces tvorby a schvaľovania medzinárodných dohovorov a zmlúv dotýkajúcich sa oblasti kultúry a zachovania jej diverzity, sleduje legislatívny proces na Slovensku z hľadiska záujmov kultúrnej obce, distribuuje medzi koaličnými partnermi dôležité informácie z tejto oblasti, spracováva a predkladá Koaličnej rade za tieto oblasti podklady pre rokovanie,

3.3.5        rozhoduje konsenzuálne aj e-mailovými vyjadreniami. V prípade nemožnosti dosiahnuť konsenzus prenáša rozhodovanie na Koaličnú radu,

3.3.6        zasadá pravidelne, najmenej raz do mesiaca,

3.3.7        jeho rokovanie vedie a záznam o ňom pre Koaličnú radu a pozorovateľov spracováva a distribuuje Grémiom poverený člen SKKD,

3.3.8        má právo vytvárať pracovné komisie ad hoc z odborníkov z okruhu koaličných partnerov i mimo neho na spracovanie posudkov a koncepčných materiálov.

3.3.9        spracováva a predkladá Koaličnej rade na schválenie zásady organizačného, administratívneho a finančného zabezpečenia činnosti SKKD

 

Článok 4.

 Financovanie koalície.

4.1 Činnosť SKKD a jeho orgánov je financovaná na základe zásad organizačného, administratívneho a finančného zabezpečenia činnosti SKKD. (viď bod 3.2.14 a 3.3.9)

 

Článok 5.

 Záverečné ustanovenia.

 

5.1  Každý z účastníkov Koaličnej zmluvy, resp. pozorovateľov, má právo odstúpiť od Koaličnej zmluvy vymazaním z Listiny koaličných partnerov, resp. Listiny pozorovateľov SKKD. V prípade právnických osôb zámer odstúpiť musí delegovaný zástupca prezentovať mandátom príslušnej organizácie na odstúpenie od zmluvy.

5.2  Partner, aj pozorovateľ, odstupujúci od Koaličnej zmluvy má povinnosť neodkladne o tom informovať Grémium SKKD.

5.3  Zmeny a doplnky ustanovení Koaličnej zmluvy možno vykonať len na základe konsenzuálneho rozhodnutia Koaličnej rady.

 

Prílohy: 1. Listina koaličných partnerov SKKD.

               2. Mandáty koaličných partnerov.       

               3. Listina pozorovateľov SKKD

 

V Bratislave, dňa 30.3.2005[1] Medzi ktoré patria najmä Dohoda z Florencie z roku 1950 a jej nairobský protokol z roku 1976, Všeobecný dohovor o autorských právach z roku 1952, Deklarácia princípov medzinárodnej kultúrnej spolupráce z roku 1966, Dohovor o opatreniach na zamedzenie a predchádzanie dovozu, vývozu a prepravy kultúrnych predmetov z roku 1970, Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva z roku 1972, Deklarácia UNESCO o rase a rasových predsudkoch z roku 1978, Odporúčanie týkajúce sa postavenia umelca z roku 1980 a odporúčanie o ochrane tradičnej a ľudovej kultúry z roku 1989. Táto definícia je v súlade so závermi Svetovej konferencie o kultúrnych politikách (MONDIACULT, Mexico City, 1982), Svetovej komisie pre kultúru a rozvoj (Naša tvorivá rozmanitosť, 1995) a Medzivládnej konferencie o kultúrnych politikách pre rozvoj (Štokholm, 1998).

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť od mája 2020

121935
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
200
653
2840
118681
5186
8059
121935

Your IP: 44.197.197.23
2021-09-26 07:41

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)