SLOVENSKÁ KOALÍCIA PRE KULTÚRNU DIVERZITU

Get Adobe Flash player

 

 

Logo SKKD2 petit 317d3

 

Vítame Vás na stránke SLOVENSKEJ KOALÍCIE PRE KULTÚRNU DIVERZITU, ktorá vznikla v roku 2006 na základe prístupu

Slovenskej republiky k dohovoru o kultúrnej rozmanitosti. Doteraz sa k nemu hlási 121 štátov celého sveta.

 

 

     SKKD - Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu * * * V máji 2020 prešla stránka technickou rekonštrukciou***Dovtedy stánku navštívilo takmer 350 000 návštevníkov***

unesco logo

Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru


Názov organizácie : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Skrátený názov : UNESCO
Slovenský názov : Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru

Postavenie v rámci OSN: Organizácia spojených národov je skupinou organizácií, špecializovaných agentúr, programov a fondov OSN, ktoré spoločne vytvárajú systém OSN. UNESCO má v systéme OSN postavenie špecializovanej agentúry a jej vzťah k OSN je definovaný zvláštnou dohodou. Pomáha uskutočňovať ciele OSN v oblasti zverenej agendy – vzdelávanie, veda a kultúra – a zároveň si zachováva autonómne postavenie voči OSN v medziach ústavy UNESCO. V prípade špecializovaných agentúr akou je UNESCO sa veľká dôležitosť pripisuje ich pôsobeniu na národnej, regionálnej a subregionálnej úrovni.

Sídlo organizácie : Paríž
Vznik organizácie : 1945
Najvyšší predstaviteľ : generálny riaditeľ Koichiro Matsuura (od r. 1999)
Členské krajiny: 193 členských štátov (naposledy Singapur 2007) a 6 pridružených členov (Aruba, Britské panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Macao, Holadnské Antily a Tokelau)
Úradné jazyky : angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabčina, čínština

Základný cieľ: základným cieľom UNESCO, ako ho definuje Ústava UNESCO, je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia. V súčasnosti sa UNESCO obzvlášť zameriava na oblasť Afriky, mládeže, rodovej rovnosti, najmenej rozvinuté krajiny, podporu kultúrnej rozmanitosti a kultúry mieru. Prvoradým zámerom organizácie je prostredníctvom spolupráce a programov v uvedených oblastiach prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. UNESCO je jedinou medzinárodnou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektuálneho potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. Je tiež jedinou svetovou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa programovo opiera o sieť národných komisií.

Organizačná štruktúra (hlavné orgány) : Generálna konferencia, Výkonná rada, Sekretariát, národné komisie v členských krajinách

Generálna konferencia
Generálna konferencia pozostáva zo zástupcov členských štátov organizácie. Zasadá každé dva roky za prítomnosti členských štátov, pridružených členov, nečlenských štátov so štatútom pozorovateľa, ako aj medzivládnych a mimovládnych organizácií. Každá členská krajina má hlasovacie právo s rovnakou váhou (1 štát = 1 hlas), bez ohľadu na geografickú rozlohu a výšku príspevku do rozpočtu UNESCO. Generálna konferencia stanovuje základné politiky a línie činnosti organizácie. Jej úlohou je vytyčovať programy a rozhodovať o rozpočte UNESCO, ako aj voliť členov Výkonnej rady a každé štyri roky menovať generálneho riaditeľa UNESCO. Najbližšie voľby generálneho riaditeľa UNESCO sa uskutočnia na 35. GK v r. 2009.

Výkonná rada
Výkonná rada je výkonným orgánom UNESCO. Pripravuje podklady pre činnosť Generálnej konferencie a dohliada na náležité vykonávanie jej rozhodnutí. Funkcie a kompetencie Výkonnej rady primárne stanovuje Ústava UNESCO, pravidlá alebo smernice pre činnosť Rady ďalej určuje Generálna konferencia. Každé dva roky Generálna konferencia pridelí Výkonnej rade špecifické úlohy. Ostatné funkcie Výkonnej rady vyplývajú z dohôd uzavretých medzi UNESCO a OSN, špecializovanými organizáciami OSN alebo inými medzivládnymi organizáciami. Výkonná rada pozostáva z 58 členov volených Generálnou konferenciou. Výber zástupcov do Výkonnej rady je založený na geografickom a kultúrnom kľúči, cieľom ktorého je zabezpečiť čo najväčšiu rozmanitosť v jej zložení.
SR bola členom Výkonnej rady UNESCO v r. 1995-1999, 2001-2005 a 2009-2013.

Sekretariát
Sekretariát UNESCO tvorí úrad generálneho riaditeľa a personál, ktorí pôsobí v rámci 5 programových sekcií, 2 podporných sekcií a 14 centrálnych služieb. K januáru 2007 v Sekretariáte pôsobilo 2100 zamestnancov zo 170 krajín. V dôsledku decentralizačných reforiem viac ako 700 zamestnancov pôsobí v 58 úradoch UNESCO po celom svete. Do pôsobnosti Sekretariátu spadajú aj Inštitúty a Centrá UNESCO.

Národné komisie
UNESCO je jedinou svetovou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa programovo opiera o sieť národných komisií a má dosah na občiansku spoločnosť, širokú odbornú a laickú verejnosť – vedeckú, intelektuálnu, umeleckú a kultúrnu komunitu. Národné komisie pre UNESCO vznikli so zámerom zapojiť národné vládne a mimovládne inštitúcie a organizácie do činnosti UNESCO a dosiahnuť ciele UNESCO na národnej, subregionálnej, interregionálnej a regionálnej úrovni v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry a vedy. Národné komisie pre UNESCO majú poradnú funkciu voči zástupcom členských štátov UNESCO na zasadnutiach Generálnej konferencie UNESCO a Výkonnej rady UNESCO a pôsobia ako poradné orgány voči vládam a parlamentom členských krajín UNESCO.

Späť    Na začiatok stránky

Ciele a charakteristika organizácie

Základným cieľom UNESCO, ako ho definuje Ústava UNESCO, je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia. Prvoradým zámerom organizácie je prostredníctvom spolupráce a programov v uvedených oblastiach prispievať k upevňovaniu mieru vo svete.

UNESCO je jedinou medzinárodnou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektuálneho potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. Je tiež jedinou svetovou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa programovo opiera o sieť národných komisií. Stála pri zrode Európskeho strediska pre jadrový výskum, alebo Medzinárodného strediska pre štúdium konzervácie a reštaurovania pamiatok. Podnietila vznik veľkých medzivládnych programov v oblasti hydrológie, oceánografie, geológie, je priekopníkom v oblasti ochrany životného prostredia. Medzinárodné uznanie si vyslúžila aktivitami na záchranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ale tiež ochranou ľudských práv významných intelektuálnych osobností. V súčasnosti podporuje prudko sa rozvíjajúcu oblasť komunikácií a informatiky. Pod patronátom UNESCO vznikol rad medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa na autorské práva, ochranu pamiatok ai.

UNESCO podporuje mnohostrannú regionálnu spoluprácu. V Európe spolupracuje najmä s Európskou úniou /EÚ/, Európskou hospodárskou komisiou /EHK/ a s Radou Európy /RE/. Ako príklad spolupráce s EÚ je možno uviesť projekt zameraný na protidrogovú prevenciu a na predchádzanie negatívnym javom spojeným s Internetom.

Základné priority

  • základné vzdelanie pre všetkých
  • voda a pridružené ekosystémy
  • etika vo vede a technológiách s dôrazom na bioetiku
  • podpora kultúrnej rozmanitosti s dôrazom na hmotné a nehmotné dedičstvo
  • prístup k informáciám a znalostiam pre všetkých ako nástroj zmeny, s dôrazom na slobodu prejavu

Promo IFCCD

použiť flash player !!!

Návštevnosť od mája 2020

121935
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkove
200
653
2840
118681
5186
8059
121935

Your IP: 44.197.197.23
2021-09-26 07:41

Rozhlasové vysielanie

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

Rozhovor predsedu SVÚ P. Kráľa v Slovenskom rozhlase (relácia Ľudia, fakty, udalosti)

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)

Besedu o aktuálnych problémoch a možných riešeniach v oblasti kultúry na Slovensku najbližšie pripravujeme v Komárne.

Uskutoční sa v piatok 23. februára 2018 od 14:30 v Monarchia CAFÉ, Nádvorie Európy 3.

 

 

Zaostrené - rádio LUMEN

Rozhovor Pavla Kráľa a Ľuba Beláka v rádiu LUMEN 29.9.2012

(potrebné nainštalovať a povolit flash player)