Get Adobe Flash player
Home Dokumenty Užitočné odkazy

 

 

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO a AUTORSKÉ PRÁVA

 

UŽITOČNÉ ODKAZY:

 

Európska únia

 

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2004/48/EC o ochrane duševného vlastníctva (EN)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN

 

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (SK)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0116&from=EN

 

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2014/26/EÚ o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (SK)

 

WIPO – Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo

 

WIPO: Autorské práva (EN)

http://www.wipo.int/copyright/en/

 

WIPO: Zmluva o autorských právach (EN)

http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=295157

 

WIPO: Prehľad služieb (EN)

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/general/1020/wipo_pub_1020.pdf

 

 

NRSR

 

Zákon 185/2015 Z. z., Autorský zákon (SK)

file:///C:/Users/user/Downloads/Zakon_185_2015_Autorsky_zakon.pdf

 

KULTÚRNE POLITIKY a OCHRANA KULTÚRNEJ ROZMANITOSTI

 

UŽITOČNÉ ODKAZY:

 

Európa/Európska únia

 

Rozhodnutie Rady EÚ o uzavretí Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (SK)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0515&from=EN

 

Rada Európy: Európsky kultúrny dohovor (SK)

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802ede20

 

Strategický rámec: Európska kultúrna agenda (EN)

http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/index_en.htm

 

Kompendium: Kultúrne politiky a trendy v Európe, Kultúrna diverzita (EN)

http://www.culturalpolicies.net/web/cultural-diversity.php

 

 

 

OSN/UNESCO

 

Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (EN)

http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/convention2005_basictext_en.pdf

 

Kľúč k Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov

http://www.coalitionfrancaise.org/wp-content/uploads/2013/12/10-keys-ang1.pdf

 

REIShaping Cultural Policies (EN)

Analýza implementácie Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242866e.pdf

 

Uznesenie OSN o kultúre a udržateľnom rozvoji, 12/2015 (EN)

http://www.un.org/en/documents/index.html&;Lang=E">http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/214&;referer=http://www.un.org/en/documents/index.html&;Lang=E

 

 

 

iné

 

IFCCD: Kampaň za rozmanitosť kultúrnych prejavov – Prečo na nej záleží? (EN)

http://www.coalitionfrancaise.org/wp-content/uploads/2009/11/IFCCD_brochure_en.pdf

 

 

JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH V EURÓPE a JEHO DOPAD

NA KULTÚRNY a KREATÍVNY PRIEMYSEL

 

UŽITOČNÉ ODKAZY:

 

EURÓPA/EURÓPSKA ÚNIA

 

Rada Európskej únie: Politiky jednotného digitálneho trhu v Európe (SK)

http://www.consilium.europa.eu/sk/policies/digital-single-market-strategy/

 

Európsky parlament: Všadeprítomný jednotný digitálny trh (SK)

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html

 

 

iné

 

Spoločnosť audiovizuálnych tvorcov (SAA): Kreatívny obsah na jednotnom európskom digitálnom trhu v Európe: Výzvy do budúcnosti (EN)

http://www.saa-authors.eu/dbfiles/mfile/700/717/SAA_Contribution_EC_Reflection_doc_Content_Online.pdf

 

CEPS: Autorské práva na jednotnom digitálnom trhu v Európe (EN)

https://www.ceps.eu/system/files/Copyright%20in%20the%20EU%20Digital%20Single%20Market%20FINAL%20e-version.pdf

 

Otvorený list audiovizuálnych tvorcov Predsedovi Európskej komisie J.C. Junckerovi a Eurokomisárom (EN)

http://www.coalitionfrancaise.org/wp-content/uploads/2016/07/Letter-to-Juncker-and-Commissioners_FINAL.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOBODA UMELECKÉHO PREJAVU

 

UŽITOČNÉ ODKAZY:

 

EURÓPA/EURÓPSKA ÚNIA

 

 

OSN

 

Právo na slobodu umeleckého prejavu a kreativity (EN)

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/118/44/PDF/G1311844.pdf?OpenElement

 

 

iné

 

Spoločnosť audiovizuálnych tvorcov (SAA): Práva a odmeny audiovizuánych autorov v Európe (EN)

http://www.saa-authors.eu/dbfiles/mfile/7500/7566/SAA_White_Paper_2015.pdf

 

Index on Censorship: Umenie a zákon: Guides to the legal framework and its impact on artistic freedom of expression

https://www.indexoncensorship.org/art-and-the-law-guides-to-the-legal-framework-impacting-on-artistic-freedom-of-expression/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTATISTIKY

 

UŽITOČNÉ ODKAZY:

 

EURÓPA/EURÓPSKA ÚNIA

 

EUROSTAT: osoby zamestnané v kreatívnom a kultúrnom priemysle

http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture

 

EUROSTAT: Culture statistics 2016, výročná správa o stave kreatívneho a kultúrneho priemyslu v EÚ

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/648072f3-63c4-47d8-905a-6fdc742b8605

 

Kompendium: Ceny vybraných kultúrnych produktov a služieb

http://www.culturalpolicies.net/web/statistics-markets.php?aid=301&;cid=76

 

 

 

TTIP a KULTÚRNA VÝNIMKA

 

UŽITOČNÉ ODKAZY:

 

EURÓPA/EURÓPSKA ÚNIA

 

EK: TTIP a kultúra (EN)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152670.pdf

 

Stanovisko Európskeho parlamentu k obchodným a investičným vyjednávaniam so Spojenými štátmi (EN)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+PDF+V0//EN

 

TTIP a kultúrna výnimka (EN)

https://epthinktank.eu/2014/08/29/ttip-and-the-cultural-exception/

 

Stanovisko Európskeho parlamentu k TiSA (EN)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0041+0+DOC+PDF+V0//EN

 

 

iné

 

ECCD: Európske koalície pre kultúrnu diverzitu podporujú návrhy Európskeho parlamentu k TiSA (EN)

http://www.cisac.org/Newsroom/Society-News/TISA-Agreement-the-ECCD-Support-the-European-Parliament-s-Recommendations

 

Hlavné menu

Congress IFCCD 2012

Jazyk - Language

English (United Kingdom)   Slovenčina (Slovenská republika)